CARTEA ÎNTÎI A CRONICILOR

 

Sau întîia paralipomene

 

(Aşa se numeşte în Septuaginta.)

 

SPIŢELE NEAMURILOR.

 

(Capitolele 1-9. Faptele Apostolilor 17.26.)

 

Cei zece patriarhi dela Adam pînă la Noe.

 

1

 

1.           Adam, Set, Enoş,

 

2.           Chenan, Mahalaleel, Iered,

3.           Enoh, Metuşelah, Lemec,

 

Fiii lui Noe. - Urmaşii lui Iafet şi Ham.

 

4.           Noe. Sem, Ham şi Iafet.

5.           Fiii lui Iafet: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meşec şi Tiras.

 

6.           Fiii lui Gomer: Aşchenaz, Difat şi Togarma.-

7.           Fiii lui Iavan: Elişa, Tarsisa, Chitim şi Rodanim.

8.           Fiii lui Ham: Cuş, Miţraim, Put şi Canaan.-

9.           Fiii lui Cuş: Saba, Havila, Sabta, Raema şi Sabteca. - Fiii lui Raema: Seba şi Dedan.

10.         Cuş a născut pe Nimrod; el a început să fie puternic pe pămînt.-

 

11.         Miţraim a născut pe Ludimi, Ananimi, Lehabimi, Naftuhimi,

12.         Patrusimi, Casluhimi, din cari au ieşit Filistenii şi Caftorimii. -

 

13.         Canaan a născut pe Sidon, întîiul lui născut, şi pe Het,

 

14.         şi pe Iebusiţi, Amoriţi, Ghirgasiţi,

15.         Heviţi, Archiţi, Siniţi,

16.         Arvadiţi, Ţemariţi, Hamatiţi.

 

Fiii lui Sem.

 

17.         Fiii lui Sem: Elam, Asur, Arpacşad, Lud şi Aram; Uţ, Hul, Gheter şi Meşec.-

 

18.         Arpacşad a născut pe Şelah; şi Şelah a născut pe Eber.

19.         Lui Eber i s'au născut doi fii: numele unuia era Peleg, pentrucă pe vremea lui s'a împărţit pămîntul, iar numele fratelui său era Ioctan.

20.         Ioctan a născut pe Almodad, pe Şelef, pe Haţarmavet, pe Ierah,

 

21.         pe Hadoram, pe Uzal, pe Dicla,

22.         pe Ebal, pe Abimael, pe Seba,

23.         pe Ofir, pe Havila şi pe Iobab.

              Toţi aceştia au fost fii ai lui Ioctan.

 

Cei zece patriarhi dela Sem la Avraam.

 

24.         Sem, Arpacşad, Şelah,

 

25.         Eber, Peleg, Rehu,

 

26.         Serug, Nahor, Terah,

27.         Avram, adică Avraam.

 

 

Fiii lui Avraam.

 

28.         Fiii lui Avraam: Isaac şi Ismael.

 

29.         Iată sămînţa lor:

              Nebaiot, întîiul născut al lui Ismael, Chedar, Adbeel, Mibsam,

 

30.         Mişma, Duma, Masa, Hadad, Tema,

31.         Ietur, Nafiş şi Chedma. Aceştia sînt fiii lui Ismael.

32.         Fiii Cheturei, ţiitoarea lui Avraam.. Ea a născut pe Zimran, Iocşan, Medan, Madian, Işbac şi Şuah.-

              Fiii lui Iocşan: Seba şi Dedan.-

 

33.         Fiii lui Madian: Efa, Efer, Enoh, Abida şi Eldaa. - Aceştia sînt toţi fiii Cheturei.

 

Fiii lui Isaac şi Esau.

 

34.         Avraam a născut pe Isaac.-

              Fiii lui Isaac: Esau şi Israel.

 

35.         Fiii lui Esau: Elifaz, Reuel, Ieuş, Iaelam şi Core.-

 

36.         Fiii lui Elifaz: Teman, Omar, Ţefi, Gaetam, Chenaz, Timna, şi Amalec.-

37.         Fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, Şama şi Miza.

38.         Fiii lui Seir: Lotan, Şobal, Ţibeon, Ana, Dişon, Eţer, şi Dişan.-

 

39.         Fiii lui Lotan: Hori şi Homam. Sora lui Lotan: Timna.-

40.         Fiii lui Şobal: Alian, Manahat, Ebal, Şefi şi Onam. - Fiii lui Ţibeon: Aia şi Ana. -

41.         Fiul lui Ana: Dişon. Fiii lui Dişon: Hamran, Eşban, Itran şi Cheran.-

 

42.         Fiii lui Eţer: Bilhan, Zaavan şi Iaacan. Fiii lui Dişan: Uţ şi Aran.

 

Împăraţii Edomului.

 

43.         Iată împăraţii cari au domnit în ţara Edomului, înainte ca să fi domnit un împărat peste copiii lui Israel.-

              Bela, fiul lui Beor;numele cetăţii lui era Dinhaba. -

 

44.         Bela a murit; şi în locul lui, a domnit Iobab, fiul lui Zerah, din Boţra.-

45.         Iobab a murit; şi, în locul lui, a domnit Huşam, din ţara Temaniţilor. -

46.         Huşam a murit; şi, în locul lui, a domnit Hadad, fiul lui Bedad. El a bătut pe Madian în cîmpia Moabului. Numele cetăţii lui era Avit.-

47.         Hadad a murit; şi, în locul lui, a domnit Samla din Masreca. -

48.         Samla a murit; şi, în locul lui, a domnit Saul, din Rehobot pe Rîu. -

 

49.         Saul a murit; şi, în locul lui, a domnit Baal - Hanan, fiul lui Acbor. -

50.         Baal - Hanan a murit; şi, în locul lui, a domnit Hadad. Numele cetăţii lui era Pahi; şi numele nevestei lui era Mehetabeel, fata lui Matred, fata lui Mezahab. -

51.         Hadad a murit.

 

Căpeteniile Edomului.

 

              Căpeteniile Edomului au fost: căpetenia Timna, căpetenia Alia, căpetenia Ietet,

 

52.         căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon,

53.         căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar,

54.         căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Acestea sînt căpeteniile Edomului.

 

Fiii lui Iacov.

 

2

 

1.           Iată fiii lui Israel:

              Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon,

 

2.           Dan, Iosif, Beniamin, Neftali, Gad şi Aşer.

3.           Fiii lui Iuda: Er, Onan, Şela; aceşti trei i s'au născut din fata lui Şua, Cananita. Er, întîiul născut al lui Iuda, era rău înaintea Domnului, care l-a omorît.

 

4.           Tamar, nora lui Iuda, i-a născut pe Pereţ şi Zerah. Toţi fiii lui Iuda au fost cinci.

 

5.           Fiii lui Pereţ: Heţron şi Hamul.

 

6.           Fiii lui Zerah: Zimri, Etan, Heman, Calcol şi Dara. De toţi: cinci.

 

7.           - Fiii lui Carmi au fost: Acar, care a turburat pe Israel cînd a săvîrşit o fărădelege cu privire la lucrurile cari trebuiau nimicite cu desăvîrşire. -

 

8.           Fiul lui Etan: Azaria.

9.           Fiii cari s'au născut lui Heţron au fost Ierahmeel, Ram şi Chelubai (Caleb).

10.         Ram a născut pe Aminadab. Aminadab a născut pe Nahşon, domnul fiilor lui Iuda.

 

11.         Nahşon a născut pe Salma. Salma a născut pe Boaz.

12.         Boaz a născut pe Obed. Obed a născut pe Isai.

13.         Isai a născut pe Eliab, întîiul lui născut, pe Abinadab, al doilea, pe Şimea, al treilea,

 

14..        pe Netaneel, al patrulea, pe Radai, al cincilea,

15.         pe Oţem, al şaselea, pe David, al şaptelea.

16.         Surorile lor erau:Ţeruia şi Abigail. Fiii Ţeruiei au fost: Abişai, Ioab şi Asael, trei.

 

17.         Abigail a născut pe Amasa; tatăl lui Amasa a fost Ieter, Ismaelitul.

 

 

Fiii lui Caleb.

 

18.         Caleb, fiul lui Heţron, a avut copii cu nevastă-sa Azuba, şi cu Ieriot. Iată fiii pe cari i-a avut cu Azuba: Ieşer, Şobab şi Ardon.

19.         Azuba a murit; şi Caleb a luat pe Efrat, care i-a născut pe Hur.

 

20.         Hur a născut pe Uri, şi Uri a născut pe Beţaleel. -

 

21.         În urmă, Heţron a intrat la fiica lui Machir, tatăl lui Galaad, şi avea şasezeci de ani cînd a luat-o; ea i-a născut pe Segub.

 

22.         Segub a născut pe Iair, care a avut douăzeci şi trei de cetăţi în ţara Galaadului.

23.         Gheşuriţii şi Sirienii le-au luat tîrgurile lui Iair cu Chenatul şi cetăţile cari ţineau de el: şasezeci de cetăţi. Toţi aceştia erau fiii lui Machir, tatăl lui Galaad.

 

24.         După moartea lui Heţron la Caleb-Efrata, Abia, nevasta lui Heţron, i-a născut pe Aşhur, tatăl lui Tecoa.

 

25.         Fiii lui Ierahmeel, întîiul născut al lui Heţron, au fost: Ram, întîiul născut, Buna, Oren şi Oţem, născuţi din Ahia.

26.         Ierahmeel a avut o altă nevastă, numită Atara, care a fost mama lui Onam. -

27.         Fiii lui Ram, întîiul născut al lui Ierahmeel, au fost: Maaţ, Iamin şi Echer. -

28.         Fiii lui Onam au fost: Şamai şi Iada. Fiii lui Şamai: Nadab şi Abişur.

29.         Numele nevestei lui Abişur era Abihail, şi ea i-a născut pe Ahban şi Molid.

30.         Fiii lui Nadab: Seled şi Apaim.

              Seled a murit fără fii.

31.         Fiul lui Apaim: Işei. Fiul lui Işei: Şeşan. Fiul lui Şeşan: Ahlai.

 

32.         Fiii lui Iada, fratele lui Şamai: Ieter şi Ionatan. Ieter a murit fără fii.

33.         Fiii lui Ionatan: Pelet şi Zaza, - Aceştia sînt fiii lui Ierahmeel. -

34.         Şeşan n'a avut fii, dar a avut fete. Şeşan avea un rob Egiptean numit Iarha.

35.         Şi Şeşan a dat pe fiică-sa de nevastă robului său Iarha; ea i-a născut pe Atai.

36.         Atai a născut pe Natan; Natan a născut pe Zabad;

 

37.         Zabad a născut pe Eflal; Eflal a născut pe Obed;

38.         Obed a născut pe Iehu; Iehu a născut pe Azaria;

39.         Azaria a născut pe Haleţ; Haleţ a născut pe Elasa.

40.         Elasa a născut pe Sismai; Sismai a născut pe Şalum;

41.         Şalum a născut pe Iecamia; Iecamia a născut pe Elişama.

42.         Fiii lui Caleb, fratele lui Ierahmeel: Meşa, întîiul său născut, care a fost tatăl lui Zif, şi fiii lui Mareşa, tatăl lui Hebron.

43.         Fiii lui Hebron: Core, Tapuah, Rechem şi Şema.

44.         Şema a născut pe Raham, tatăl lui Iorcheam. Rechem a născut pe Şamai.

45.         Fiul lui Şamai: Maon; şi Maon, tatăl lui Bet-Ţur.

46.         Efa, ţiitoarea lui Caleb, a născut pe Haran, Moţa şi Gazez. Haran a născut pe Gazez.

47.         Fiii lui Iahdai: Reghem, Iotam, Gheşan, Pelet, Efa şi Şaaf.

48.         Maaca, ţiitoarea lui Caleb, a născut pe Şeber şi Tirhana.

49.         Ea a mai născut pe Şaaf, tatăl lui Madmana, şi pe Şeva, tatăl lui Macbena şi tatăl lui Ghibea. Fata lui Caleb era Acsa.

 

50.         Aceştia au fost fiii lui Caleb: Şobal, fiul lui Hur, întîiul născut al Efratei, şi tatăl lui Chiriat-Iearim;

51.         Salma, tatăl lui Betleem; Haref, tatăl lui Bet-Gader.

52.         Fiii lui Şobal, tatăl lui Chiriat-Iearim, au fost: Haroe, Haţi-Hamenuhot.

53.         Familiile lui Chiriat-Iearim au fost: Ietriţii, Putiţii, Şumatiţii şi Mişraiţii; din aceste familii au ieşit Ţoreatiţii şi Eştaoliţii.

54.         Fiii lui Salma: Betleem şi Netofatiţii, Atrot-Bet-Ioab, Haţi-Hamanahti, Ţoreiţii;

55.         şi familiile cărturarilor cari locuiau la Iaebeţ, Tireatiţii, Şimeatiţii şi Sucatiţii. Aceştia sînt Cheniţii, ieşiţi din Hamat, tatăl casei lui Recab.

 

 

Familia lui David.

 

3

 

1.           Iată fiii lui David, cari i s'au născut la Hebron:

              Întîiul născut, Amnon, cu Ahinoam din Izreel; al doilea, Daniel, cu Abigail din Carmel;

 

2.           al treilea: Absalom, fiul Maachei, fata lui Talmai, împăratul Gheşurului; al patrulea: Adonia, fiul Haghitei,

3.           al cincilea Şefatia, cu Abital; al şaselea, Itream cu nevastă-sa Egla.

 

4.           Aceşti şase i s'au născut la Hebron. El a domnit acolo şapte ani şi şase luni, iar la Ierusalim a domnit treizeci şi trei de ani.

 

5.           Iată cei ce i s'au născut la Ierusalim:

              Şimea, Şobab, Natan şi Solomon, patru, cu Bat-Şua, fata lui Amiel;

 

6.           Ibhar, Elişama, Elifelet,

7.           Noga, Nefeg, Iafia,

8.           Elişama, Eliada şi Elifelet, nouă.

 

9.           Aceştia sînt toţi fiii lui David, afară de fiii ţiitoarelor. Şi Tamar era sora lor.

 

 

Urmaşii lui Solomon.

 

1.           Fiul lui Solomon: Roboam. Abia, fiul său; Asa, fiul său; Iosafat, fiul său;

 

11.         Ioram, fiul său; Ahazia, fiul său; Ioas, fiul său;

12.         Amaţia, fiul său; Azaria, fiul său; Iotam, fiul său;

13.         Ahaz, fiul său; Ezechia, fiul său; Manase, fiul său;

14.         Amon, fiul său; Iosia, fiul său.

15.         Fiii lui Iosia: întîiul născut, Iohanan: al doilea, Ioiachim; al treilea, Zedechia; al patrulea, Şalum.

16.         Fiii lui Ioiachim: Ieconia, fiul său; Zedechia, fiul său.

17.         Fiii lui Ieconia: Asir, al cărui fiu a fost Şealtiel;

18.         Malchiram, Pedaia, Şenaţar, Iecamia, Hoşama şi Nedabia.

19.         Fiii lui Pedaia: Zorobabel şi Şimei. Fiii lui Zorobabel: Meşulam şi Hanania; Şelomit, sora lor;

20.         şi Haşuba, Ohel, Berechia, Hasadia, Iuşab-Hesed, cinci.

21.         Fiii lui Hanania: Pelatia şi Isaia; fiii lui Refaia, fiii lui Arnan, fiii lui Obadia, fiii lui Şecania.

22.         Fiul lui Şecania: Şemaia. Fiii lui Şemaia: Hatuş, Igheal, Bariah, Nearia şi Şafat, şase.

 

23.         Fiii lui Nearia: Elioenai, Ezechia şi Azricam, trei.

24.         Fiii lui Elioenai: Hodavia, Eliaşib, Pelaia, Acub, Iohanan, Delaia şi Anani, şapte.

 

Urmaşii lui Iuda.

 

4

 

1.           Fiii lui Iuda: Pereţ, Heţron, Carmi, Hur şi Şobal.

 

2.           Reaia, fiul lui Şobal, a născut pe Iahat; Iahat a născut pe Ahumai şi Lahad. Acestea sînt familiile Ţoreatiţilor.

3.           Iată scoborîtorii tatălui lui Etam: Izreel, Işma şi Idbaş; numele sorei lor era Haţelelponi.

4.           Penuel era tatăl lui Ghedor, şi Ezer tatăl lui Huşa. Aceştia sînt fiii lui Hur, întîiul născut al Efratei, tatăl lui Betleem.

 

5.           Aşhur, tatăl lui Tecoa, a avut două neveste, Helea şi Naara.

 

6.           Naara i-a născut pe Ahuzam, pe Hefer, pe Temeni şi pe Ahaştari: aceştia sînt fiii Naarei.

7.           Fiii Heleei: Ţeret, Ţohar şi Etnan.

9.           Coţ a născut pe Anub şi Haţobeba, şi familiile lui Aharhel, fiul lui Harum.

8.           Iaebeţ era mai cu vază decît fraţii săi; mamă-sa i-a pus numele Iaebeţ (Trist), zicînd: „Pentru că l-am născut cu durere.“

 

10.         Iaebeţ a chemat pe Dumnezeul lui Israel, şi a zis: „Dacă mă vei binecuvînta şi-mi vei întinde hotarele, dacă mîna Ta va fi cu mine, şi dacă mă vei feri de nenorocire, aşa încît să nu fiu în suferinţă!…“ Şi Dumnezeu i-a dat ce ceruse.

11.         Chelub, fratele lui Şuha, a născut pe Mechir, care a fost tatăl lui Eşton.

12.         Eşton a născut casa lui Rafa, Paseah şi Techina, tatăl cetăţii lui Nahaş. Aceştia sînt bărbaţii dela Reca.

13.         Fiii lui Chenaz: Otniel şi Seraia. Fiul lui Otniel: Hatat.

 

14.         Meonotai a născut pe Ofra. Seraia a născut pe Ioab, tatăl văii lucrătorilor; căci erau lucrători.

 

15.         Fiii lui Caleb, fiul lui Iefune: Iru, Ela şi Naam, şi fiii lui Ela, şi Chenaz.

16.         Fiii lui Iehaleleel: Zif, Zifa, Tiria şi Asareel.

17.         Fiii lui Ezra: Ieter, Mered, Efer şi Ialon. Nevasta lui Mered a născut pe Miriam, pe Şamai, şi pe Işbah, tatăl lui Eştemoa.

18.         Nevastă-sa, Iudeica, a născut pe Iered, tatăl lui Ghedor, pe Eber, tatăl lui Soco, şi pe Iecutiel, tatăl lui Zanoah. Aceştia sînt fiii Bitiei, fata lui Faraon, pe care a luat-o Mered de nevastă.

19.         Fiii nevestei lui Hodia, sora lui Naham; tatăl lui Chehila, Garmitul şi Eştemoa, Maacatitul.

20.         Fiii lui Simon: Amnon, Rina, Ben-Hanan şi Tilon. Fiii lui Işei: Zohet şi Ben-Zohet.

21.         Fiii lui Şela, fiul lui Iuda: Er, tatăl lui Leca, Laeda, tatăl lui Mareşa, şi familiile casei unde se lucrează pînza, din casa lui Aşbea,

 

22.         şi Iochim, şi oamenii lui Cozeba, şi Ioas şi Saraf, cari au stăpînit asupra Moabului şi Iaşubi-Lehem. Aceste lucruri sînt vechi.

23.         Ei erau olari şi locuiau în livezi şi în lunci; locuiau acolo lîngă împărat şi lucrau pentru el.

 

Urmaşii lui Simeon.

 

24.         Fiii lui Simeon: Nemuel, Iamin, Iarib, Zerah, Saul.

25.         Fiul lui Saul: Şalum, Mibsam, fiul său; Mişma, fiul său.

26.         Fiii lui Mişma: Hamuel, fiul său. Zacur, fiul său; Şimei, fiul său.

27.         Şimei a avut şasesprezece fii şi şase fiice. Fraţii săi n'au avut mulţi fii. Şi toate familiile lor nu s'au înmulţit atît cît fiii lui Iuda.

28.         Ei locuiau la Beer-Şeba, la Molada, la Haţar-Şual,

 

29.         la Bilha, la Eţem, la Tolad,

30.         La Betuel, la Horma, la Ţiclag,

31.         la Bet-Marcabot, la Haţar-Susim, la Bet-Birei şi la Şaaraim. Acestea au fost cetăţile lor pînă la domnia lui David,

32.         şi satele lor. Ei mai aveau şi Etam, Ain, Rimon, Tochen şi Aşan, cinci cetăţi;

33.         şi toate satele din împrejurimile acestor cetăţi, pînă la Baal. Iată locuinţele lor şi spiţa neamului lor.

34.         Meşobab; Iamlec; Ioşa, fiul lui Amaţia;

35.         Ioel; Iehu, fiul lui Ioşibia, fiul lui Seraia, fiul lui Asiel;

36.         Elioenai; Iaacoba; Ieşohaia; Asaia; Adiel; Iesimiel; Benaia;

37.         Ziza, fiul lui Şifei, fiul lui Alon, fiul lui Iedaia, fiul lui Şimri, fiul lui Şemaia.

38.         Aceştia, numiţi pe nume, erau domni în familiile lor, şi casele lor părinteşti au crescut mult.

39.         Ei s'au dus înspre Ghedor pînă la răsăritul văii, să caute păşune pentru turmele lor.

40.         Au găsit păşune grase şi bune, şi o ţară întinsă, liniştită şi pacinică, fiindcă ceice o locuiau mai înainte se pogorau din Ham.

41.         Oamenii aceştia, scrişi pe nume, au venit pe vremea lui Ezechia, împăratul lui Iuda; au sfărîmat corturile lor şi pe Maoniţi, cari se aflau acolo, i-au nimicit cu desăvîrşire pînă în ziua de azi, şi s'au aşezat în locul lor, căci acolo erau păşune pentru turmele lor.

 

42.         Şi dintre fiii lui Simeon s'au dus la muntele Seir, în număr de cinci sute de oameni. Aveau în frunte pe Pelatia, Nearia, Refaia şi Uziel, fiii lui Işei.

43.         Au bătut rămăşiţa de Amaleciţi care scăpase cu viaţă şi s'au aşezat acolo pînă în ziua de azi.

 

 

Urmaşii lui Ruben.

 

5

 

1.           Fiii lui Ruben, întîiul născut al lui Israel. - Căci el era întîiul născut, dar, pentru că a spurcat patul tatălui său, dreptul lui de întîi născut a fost dat fiilor lui Iosif, fiul lui Israel; totuş Iosif n'a fost scris în spiţele de neam ca întîi născut.

 

2.           Iuda a fost în adevăr puternic printre fraţii săi, şi din el a ieşit un domnitor; dar dreptul de întîi născut este al lui Iosif.

 

3.           Fiii lui Ruben, întîiul născut al lui Israel: Enoh, Palu, Heţron şi Carmi.

 

4.           Fiii lui Ioel: Şemaia, fiul său; Gog, fiul său; Şimei, fiul său;

5.           Mica, fiul său; Reaia, fiul său; Baal, fiul său;

6.           Beera, fiul său, pe care l-a luat rob Tilgat-Pilneser, împăratul Asiriei; el era domnul Rubeniţilor. -

7.           Fraţii lui Beera, după familiile lor, aşa cum sînt înscrişi în spiţele neamului după neamurile lor: cel dintîi, Ieiel; Zaharia;

 

8.           Bela, fiul lui Azaz, fiul lui Şema, fiul lui Ioel. Bela locuia la Aroer, şi pînă la Nebo şi la Baal-Meon;

 

9.           la răsărit, locuia pînă la întrarea pustiei, dela rîul Eufrat, căci turmele lor erau în mare număr în ţara Galaadului.

 

10.         Pe vremea lui Saul, au făcut război cu Hagareniţii, cari au căzut în mînile lor, şi au locuit în corturile lor, pe toată partea de răsărit a Galaadului.

 

 

Urmaşii lui Gad.

 

11.         Fiii lui Gad locuiau în faţa lor, în ţara Basanului, pînă la Salca.

 

12.         Ioel, cel dintîi, Şafam, al doilea, Iaenai, şi Şafat, în Basan.

13.         Fraţii lor, după casele părinţilor lor: Micael, Meşulam, Şeba, Iorai, Iaecan, Zia şi Eber, şapte.

14.         Iată fiii lui Abihail, fiul lui Huri, fiul lui Iaroah, fiul lui Galaad, fiul lui Micael, fiul lui Ieşişai, fiul lui Iahdo, fiul lui Buz;

15.         Ahi, fiul lui Abdiel, fiul lui Guni, era căpetenia caselor părinţilor lor.

16.         Ei locuiau în Galaad, în Basan, şi în cetăţile lor, şi în toate împrejurimile Saronului pînă la marginile lor.

 

17.         Toţi au fost scrişi în spiţele de neamuri, pe vremea lui Iotam, împăratul lui Iuda, şi pe vremea lui Ieroboam, împăratul lui Israel.

 

18.         Fiii lui Ruben, Gadiţii şi jumătate din seminţia lui Manase, aveau oameni viteji, cari purtau scut şi sabie, trăgeau cu arcul, şi erau deprinşi cu războiul , în număr de patruzeci şi patru de mii şapte sute şase zeci în stare să meargă la oaste.

19.         Au făcut război cu Hagareniţii, cu Ietur, cu Nafiş şi cu Nodab.

 

20.         Au primit ajutor împotriva lor, şi Hagareniţii şi toţi ceice erau cu ei au fost daţi în mînile lor. Căci, în timpul luptei, strigaseră către Dumnezeu, care i-a ascultat, pentrucă se încrezuseră în El.

 

21.         Şi le-au luat turmele, cincizeci de mii de cămile, douăsute cincizeci de mii de oi, două mii de măgari, şi o sută de mii de inşi;

22.         căci au fost mulţi morţi, pentrucă lupta venea dela Dumnezeu. Şi s'au aşezat în locul lor pînă în vremea cînd au fost luaţi în robie.

 

 

Jumătatea seminţiei lui Manase.

 

23.         Fiii jumătăţii seminţiei lui Manase locuiau în ţară, dela Basan pînă la Baal-Hermon şi Senir, şi pe muntele Hermon; erau mulţi la număr.

24.         Iată căpeteniile caselor părinţilor lor: Efer, Işei, Eliel, Azriel, Ieremia, Hodavia şi Iahdiel, oameni viteji, oameni vestiţi, căpeteniile caselor părinţilor lor.

25.         Dar au păcătuit împotriva Dumnezeului părinţilor lor, şi au curvit după dumnezeii popoarelor ţării, pe cari Dumnezeu le nimicise dinaintea lor.

 

26.         Dumnezeul lui Israel a aţîţat duhul lui Pul, împăratul Asiriei, şi duhul lui Tilgat-Pilneser, împăratul Asiriei; şi Tilgat-Pilneser a luat robi pe Rubeniţi, Gadiţi şi jumătate din seminţia lui Manase şi i-a dus la Halah, la Habor, la Hara şi la rîul Gozan, unde au rămas pînă în ziua de azi.

 

 

Urmaşii lui Levi.

 

6

 

1.           Fiii lui Levi: Gherşom, Chehat şi Merari.

 

2.           Fiii lui Chehat: Amram, Iţehar, Hebron şi Uziel.

3.           Fiii lui Amram: Aaron şi Moise, şi Maria. Fiii lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar şi Itamar.

 

4.           Eleazar a născut pe Fineas; Fineas a născut pe Abişua:

5.           Abişua a născut pe Buchi; Buchi a născut pe Uzi;

6.           Uzi a născut pe Zerahia; Zerahia a născut pe Meraiot;

7.           Meraiot a născut pe Amaria: Amaria a născut pe Ahitub;

8.           Ahitub a născut pe Ţadoc; Ţadoc a născut pe Ahimaaţ :

 

9.           Ahimaaţ a născut pe Azaria; Azaria a născut pe Iohanan;

10.         Iohanan a născut pe Azaria, care a fost preot în casa pe care a zidit-o Solomon la Ierusalim;

 

11.         Azaria a născut pe Amaria; Amaria a născut pe Ahitub;

 

12.         Ahitub a născut pe Ţadoc; Ţadoc a născut pe Şalum;

13.         Şalum a născut pe Hilchia, Hilchia a născut pe Azaria;

14.         Azaria a născut pe Seraia. Seraia a născut pe Iehoţadac.

 

15.         Iehoţadac a plecat şi el cînd a dus Domnul în robie pe Iuda şi Ierusalimul prin Nebucadneţar.

 

 

Urmaşii fiilor lui Levi.

 

16.         Fiii lui Levi: Gherşom, Chehat şi Merari.-

 

17.         Iată numele fiilor lui Gherşom: Libni şi Şimei. -

18.         Fiii lui Chehat: Amram, Iţehar, Hebron şi Uziel.

19.         Fiii lui Merari: Mahli şi Muşi. -

              Acestea sînt familiile lui Levi, după părinţii lor.

20.         Din Gherşom: Libni, fiul său; Iahat, fiul său; Zima, fiul său;

 

21.         Ioah, fiul său; Ido, fiul său; Zerah, fiul său; Ieatrai, fiul său. -

22.         Fiii lui Chehat: Aminadab, fiul său; Core, fiul său; Asir, fiul său;

23.         Elcana, fiul său; Ebiasaf, fiul său; Asir, fiul său;

24.         Tahat, fiul său; Uriel, fiul său; Ozia, fiul său; Saul, fiul său.

25.         Fiii lui Elcana: Amasai şi Ahimot;

 

26.         Elcana, fiul său; Elcana - Ţofai, fiul său; Nahat, fiul său;

27.         Eliab, fiul său; Ieroham, fiul său; Elcana, fiul său;

28.         şi fiii lui Samuel, întîiul născut: Vaşni şi Abia. -

29.         Fiii lui Merari: Mahli; Libni, fiul său; Şimei, fiul său; Uza, fiul său;

30.         Şimea, fiul său; Haghia, fiul său; Asaia, fiul său.

 

Leviţii cîntăreţi: Heman, Asaf şi Etan.

 

31.         Iată aceia pe cari i-a pus David pentru cîrmuirea cîntării în Casa Domnului, de cînd a avut chivotul un loc de odihnă:

 

32.         ei împlineau slujba de cîntăreţi înaintea locaşului cortului întîlnirii, pînă cînd a zidit Solomon Casa Domnului la Ierusalim, şi îşi făceau slujba după rînduiala care le era poruncită.

33.         Iată cei ce slujeau cu fiii lor. Dintre fiii Chehatiţilor: Heman, cîntăreţul, fiul lui Ioel, fiul lui Samuel,

34.         fiul lui Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Eliel, fiul lui Toah,

35.         fiul lui Ţuf, fiul lui Elcana, fiul lui Mahat, fiul lui Amasai,

36.         fiul lui Elcana, fiul lui Ioel, fiul lui Azaria, fiul lui Ţefania,

37.         fiul lui Tahat, fiul lui Asir, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Core,

 

38.         fiul lui Iţehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, fiul lui Israel. -

39.         Fratele său Asaf, care stătea la dreapta sa, Asaf, fiul lui Berechia, fiul lui Şimea,

40.         fiul lui Micael, fiul lui Baaseia, fiul lui Malchia,

41.         fiul lui Etni, fiul lui Zerah, fiul lui Adaia,

42.         fiul lui Etan, fiul lui Zima, fiul lui Şimei,

43.         fiul lui Iahat, fiul lui Gherşom, fiul lui Levi. -

44.         Fiii lui Merari, fraţii lor, la stînga; Etan, fiul lui Chişi, fiul lui Abdi, fiul lui Maluc,

45.         fiul lui Haşabia, fiul lui Amaţia, fiul lui Hilchia,

46.         fiul lui Amţi, fiul lui Bani, fiul lui Şemer,

47.         fiul lui Mahli, fiul lui Muşi, fiul lui Merari, fiul lui Levi.

 

Familia lui Aaron.

 

48.         Fraţii lor, Leviţii, erau însărcinaţi cu toată slujba locaşului Casei lui Dumnezeu.

49.         Aaron şi fiii săi aduceau jertfe pe altarul arderilor de tot şi tămîie pe altarul tămîiei, împlineau toate slujbele în Locul prea sfînt, şi făceau ispăşire pentru Israel, potrivit cu tot ce poruncise Moise, robul lui Dumnezeu.

 

50.         Iată fiii lui Aaron: Eleazar, fiul său; Fineas, fiul său; Abişua, fiul său;

51.         Buchi, fiul său; Uzi, fiul său; Zerahia, fiul său;

52.         Meraiot, fiul său; Amaria, fiul său; Ahitub, fiul său;

53.         Ţadoc, fiul său; Ahimaaţ, fiul său.

 

Locurile date Leviţilor.

 

54.         Iată locuinţele lor, după satele lor, în hotarele cari le-au fost însemnate. Fiilor lui Aaron din familia Chehatiţilor, ieşiţi cei dintîi la sorţ,

 

55.         li s'a dat Hebronul în ţara lui Iuda, şi locurile lui de păşunat;

 

56.         dar cîmpia cetăţii şi satele ei au fost date lui Caleb, fiul lui Iefune.

 

57.         Fiilor lui Aaron li s'a dat cetatea de scăpare Hebron, Libna, şi locurile ei de păşunat, Iatir, Eştemoa cu locurile ei de păşunat,

 

58.         Hilen cu locurile lui de păşunat, Debir cu locurile lui de păşunat,

59.         Aşan cu locurile lui de păşunat, Bet-Şemeş cu locurile lui de păşunat;

60.         şi din seminţia lui Beniamin: Gheba cu locurile lui de păşunat, Alemet cu locurile lui de păşunat, Anatot cu locurile lui de păşunat. Toate cetăţile lor erau treisprezece cetăţi, după familiile lor.

61.         Celorlalţi fii ai lui Chehat li s'au dat prin sorţi zece cetăţi din familiile seminţiei lui Efraim, din seminţia lui Dan, şi din jumătatea seminţiei lui Manase.

 

62.         Fiii lui Gherşom, după familiile lor, au căpătat treisprezece cetăţi din seminţia lui Isahar, din seminţia lui Aşer, din seminţia lui Neftali şi din seminţia lui Manase în Basan.

63.         Fiii lui Merari, după familiile lor, au căpătat prin sorţi douăsprezece cetăţi din seminţia lui Ruben, din seminţia lui Gad şi din seminţia lui Zabulon.

 

64.         Copiii lui Israel au dat astfel Leviţilor cetăţile şi locurile lor de păşunat.

65.         Au dat prin sorţi, din seminţia fiilor lui Iuda, din seminţia fiilor lui Simeon şi din seminţia fiilor lui Beniamin, aceste cetăţi, pe cari le-au numit pe nume.

66.         Cît pentru celelalte familii ale fiilor lui Chehat, cetăţile ţinutului lor au fost luate din seminţia lui Efraim.

 

67.         Le-au dat cetatea de scăpare Sihem cu locurile lui de păşunat, în muntele lui Efraim, Ghezer cu locurile lui de păşunat,

 

68.         Iocmeam cu locurile lui de păţunat, Bet-Horon cu locurile lui de păşunat,

 

69.         Aialon cu locurile lui de păşunat, şi Gat-Rimon cu locurile lui de păşunat;

70.         şi din jumătatea seminţiei lui Manase, au dat: Aner cu locurile lui de păşunat, şi Bileam cu locurile lui de păşunat, pentru familia celorlalţi fii ai lui Chehat.

71.         Fiilor lui Gherşom le-au dat: din familia jumătăţii seminţiei lui Manase, Golan în Basan cu locurile lui de păşunat, şi Aştarot cu locurile lui de păşunat;

72.         din seminţia lui Isahar: Chedeş cu locurile lui de păşunat, Dobrat cu locurile lui de păşunat,

73.         Ramot cu locurile lui de păşunat, şi Anem cu locurile lui de păşunat;

74.         din seminţia lui Aşer, Maşal cu locurile lui de păşunat, Abdon cu locurile lui de păşunat,

75.         Hucoc cu locurile lui de păşunat şi Rehob cu locurile lui de păşunat;

76.         şi din seminţia lui Neftali: Chedeş din Galilea cu locurile lui de păşunat, Hamon cu locurile lui de păşunat, şi Chiriataim cu locurile lui de păşunat.

77.         Celorlalţi Leviţi, fiilor lui Merari, le-au dat, din seminţia lui Zabulon: Rimono cu locurile lui de păşunat, şi Taborul cu locurile lui de păşunat,

78.         iar de cealaltă parte a Iordanului, în faţa Ierihonului, la răsărit de Iordan: din seminţia lui Ruben, Beţer, în pustie, cu locurile lui de păşunat, Iahţa cu locurile lui de păşunat,

79.         Chedemot cu locurile lui de păşunat, şi Mefaat cu locurile lui de păşunat;

80.         şi din seminţia lui Gad, Ramot din Galaad cu locurile lui de păşunat, Mahanaim cu locurile lui de păşunat,

81.         Hesbonul cu locurile lui de păşunat, şi Iaezer cu locurile lui de păşunat.

 

Urmaşii lui Isahar.

 

7

 

1.           Fiii lui Isahar: Tola, Pua, Iaşub şi Şimron, patru.

 

2.           Fiii lui Tola: Uzi, Refaia, Ieriel, Iahmai, Ibsam şi Samuel, căpeteniile caselor părinţilor lor, anume ai lui Tola, oameni viteji în neamul lor; pe vremea lui David numărul lor era de douăzeci şi două de mii şase sute.

 

3.           Fiul lui Uzi: Izrahia. Fiii lui Izrahia: Micael, Obadia, Ioel, Işia, de toţi cinci căpetenii;

4.           aveau cu ei, după neamurile lor, după casele părinţilor lor, treizeci şi şase de mii de oameni, ostaşi înarmaţi pentru război, căci aveau multe neveste şi fii.

5.           Fraţii lor, după toate familiile lui Isahar, oameni viteji erau de toţi optzeci şi şapte de mii, scrişi în spiţele de neam.

 

Urmaşii lui Beniamin.

 

1.           Fiii lui Beniamin: Bela, Becher şi Iediael, trei.

 

7.           Fiii lui Bela: Eţbon, Uzi, Uziel, Ierimot, şi Iri, cinci căpetenii ai caselor părinţilor lor, oamenii viteji, şi scrişi în spiţele de neam în număr de douăzeci şi două de mii treizeci şi patru. -

8.           Fiii lui Becher: Zemira, Ioaş, Eliezer, Elioenai, Omri, Ieremot, Abia, Anatot şi Alamet; toţi aceştia erau fii ai lui Becher,

9.           şi scrişi în spiţele de neam, după neamurile lor, drept căpetenii ale caselor părinţilor lor, oameni viteji, în număr de douăzeci de mii două sute. -

10.         Fiul lui Iediael: Bilhan. Fiii lui Bilhan: Ieuş, Beniamin, Ehud, Chenaana, Zetan, Tarsis şi Ahişahar;

11.         toţi aceştia erau fii ai lui Iediael, căpetenii ale caselor părinţilor lor, oameni viteji, în număr de şaptesprezece mii două sute, în stare să poarte armele şi să meargă la răsboi.

12.         Şupim şi Hupim, fiii lui Ir; Huşim, fiul lui Aher.

 

 

Urmaşii lui Neftali.

 

13.         Fiii lui Neftali: Iahţiel, Guni, Ieţer şi Şalum, fiii Bilhei.

 

 

Urmaşii lui Manase.

 

14.         Fiii lui Manase: Asriel, pe care l-a născut ţiitoarea sa siriacă; ea a născut pe Machir, tatăl lui Galaad.

15.         Machir a luat de nevastă pe sora lui Hupim şi Şupim. Numele sorei lui era Maaca. Numele celui de al doilea fiu era Ţelofhad; şi Ţelofhad a avut fete.

16.         Maaca, nevasta lui Machir, a născut un fiu, şi i-a pus numele Pereş; numele fratelui său era Şereş, şi fiii săi erau Ulam şi Rechem.

17.         Fiul lui Ulam: Bedan. Aceştia sînt fiii lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase.

 

18.         Soru-sa Homalechet a născut pe Işhod, pe Abiezer şi pe Mahla.

 

19.         Fiii lui Şemida erau: Ahian, Sihem, Lichi şi Aniam.

 

Urmaşii lui Efraim.

 

20.         Fiii lui Efraim: Şutelah; Bered, fiul său; Tahat, fiul său; Eleada, fiul său; Tahat, fiul său:

 

21.         Zabad, fiul său; Şutelah, fiul său; Ezer şi Elead. Oamenii din Gat, născuţi în ţară, i-au omorît, pentrucă se pogorîseră să le ia turmele.

22.         Efraim, tatăl lor, s'a jălit multă vreme, şi fraţii săi au venit să-l mîngîie.

23.         Apoi a intrat la nevastă-sa, şi ea a zămislit şi a născut un fiu; el i-a pus numele Beria (În nenorocire), pentrucă nenorocirea era în casă.

24.         A avut ca fiică pe Şeera care a zidit Bet-Horonul de jos şi Bet-Horonul de sus şi pe Uzen-Şeera.

25.         Refah, fiul său, şi Reşef; Telah, fiul său; Tahan, fiul său.

26.         Laedan, fiul său; Amihud, fiul său; Elişama, fiul său;

27.         Nun, fiul său; Iosua, fiul său.

28.         Ei aveau în stăpînire şi ca locuinţă Betelul cu satele lui; la răsărit: Naaran; la apus: Ghezer cu satele lui, Sihemul cu satele lui, pînă la Gaza cu satele ei.

 

29.         Fiii lui Manase stăpîneau Bet-Şeanul cu satele lui, Taanacul cu satele lui, Meghidoul cu satele lui, Dorul cu satele lui. În aceste cetăţi au locuit fiii lui Iosif, fiul lui Israel.

 

 

Urmaşii lui Aşer.

 

30.         Fiii lui Aşer: Imna, Işva, Işvi, şi Beria; şi Serah, sora lor.

 

31.         Fiii lui Beria: Eber şi Malchiel.

32.         Malchiel a fost tatăl lui Birzavit. Şi Eber a născut pe Iaflet, pe Şomer şi pe Hotam, şi pe sora lor Şua. -

33.         Fiii lui Iaflet: Pasac, Bimhal, şi Aşvat. Aceştia sînt fiii lui Iaflet. -

34.         Fiii lui Şamer: Ahi, Rohega, Huba şi Aram. -

35.         Fiii lui Helem, fratele său: Ţofah, Imna, Şeleş şi Amal.

36.         Fiii lui Ţofah: Suah, Harnefer, Şual, Beri, Imra,

37.         Beţer, Hod, Şama, Şilşa, Itran şi Beera.

38.         Fiii lui Ieter: Iefune, Pispa şi Ara. -

39.         Fiii lui Ula: Arah, Haniel şi Riţia. -

40.         Toţi aceştia erau fiii lui Aşer, căpeteniile caselor părinţilor lor, oameni aleşi şi viteji, căpeteniile domnilor, scrişi în număr de douăzeci şi şase de mii de oameni, în stare să poarte armele şi să meargă la război.

 

Urmaşii lui Beniamin.

 

8

 

1.           Beniamin a născut pe Bela, întîiul lui născut, pe Aşbel, al doilea, Ahrah, al treilea,

 

2.           Noha, al patrulea, şi Rafa, al cincilea.

3.           Fiii lui Bela au fost: Adar, Ghera, Abihud,

4.           Abişua, Naaman, Ahoah,

5.           Ghera. Şefufan şi Huram.

6.           Iată fiii lui Ehud, cari erau capi de familie între locuitorii din Gheba, şi cari i-au strămutat la Manahat:

 

7.           Naaman, Ahia şi Ghera. Ghera, care i-a strămutat, a născut pe Uza şi pe Ahihud.

8.           Şaharaim a avut copii în ţara Moabului, dupăce a îndepărtat pe nevestele sale: Huşim şi Baara.

9.           Cu nevastă-sa Hodeş a avut pe: Iobab, Ţibia, Meşa, Malcam,

10.         Ieuţ, Şochia şi Mirma. Aceştia sînt fiii săi, capii de familie.

11.         Cu Huşim a avut pe : Abitub şi Elpaal.

12.         Fiii lui Elpaal: Eber, Mişeam, şi Şemer, care a zidit Ono, Lod şi satele lui.

13.         Beria şi Şema, cari erau capi de familie între locuitorii Aialonului, au pus pe fugă pe locuitorii din Gat.

14.         Ahio, Şaşac, Ieremot,

15.         Zebadia, Arad, Eder,

16.         Micael, Işfa şi Ioha erau fiii lui Beria. -

17.         Zebadia, Meşulam, Hizchi, Eber,

18.         Işmerai, Izlia şi Iobab erau fiii lui Elpaal. -

19.         Iachim, Zicri, Zabdi,

20.         Elienai, Ţiltai, Eliel,

21.         Adaia, Beraia şi Şimrat erau fiii lui Şimei.

22.         Işpan, Eber, Eliel,

23.         Abdon, Zicri, Hanan,

24.         Hanania, Elam, Antotia,

25.         Ifdeia şi Penuel erau fiii lui Şaşac. -

26.         Şamşerai, Şeharia, Atalia,

27.         Iaareşia, Elia şi Zicri erau fiii lui Ieroham. -

28.         Aceştia sînt capi de familie, capi după neamurile lor. Ei locuiau la Ierusalim.

 

Spiţa neamului lui Saul.

 

29.         Tatăl lui Gabaon locuia la Gabaon, şi numele nevestei lui era Maaca.

 

30.         Abdon era fiul său întîi născut, apoi Ţur, Chis, Baal, Nadab,

31.         Ghedor, Ahio, şi Zecher.

32.         Miclot a născut pe Şimea. Şi ei locuiau tot la Ierusalim lîngă fraţii lor, împreună cu fraţii lor. -

33.         Ner a născut pe Chis; Chis a născut pe Saul; Saul a născut pe Ionatan, pe Malchi-Şua, pe Abinadab şi pe Eşbaal.

 

34.         Fiul lui Ionatan: Merib-Baal. Merib-Baal a născut pe Mica.

 

35.         Fiii lui Mica: Piton, Melec, Taerea şi Ahaz.

36.         Ahaz a născut pe Iehoada; Iehoada a născut pe Alemet, Azmavet şi Zimri; Zimri a născut pe Moţa;

37.         Moţa a născut pe Binea. Fiul acestuia a fost Rafa; Eleasa a fost fiul acestuia; Aţel a fost fiul acestuia;

 

38.         Aţel a avut şase fii, ale căror nume iată-le: Azricam, Bocru, Ismael, Şearia, Obadia şi Hanan. Toţi aceştia erau fiii lui Aţel. -

39.         Fiii fratelui său Eşec: Ulam, întîiul lui născut, Ieus, al doilea, şi Elifelet, al treilea.

40.         Fiii lui Ulam au fost oameni viteji, cari trăgeau cu arcul şi au avut mulţi fii şi nepoţi, o sută cinci zeci.

              Toţi aceştia sînt fiii lui Beniamin.

 

Locuitorii Ierusalimului după întoarcerea din robie.

 

9

 

1.           Tot Israelul este scris în spiţele de neam şi trecut în cartea împăraţilor lui Israel. Şi Iuda a fost luat rob în Babilon, din pricina fărădelegilor lui.

 

2.           Cei dintîi locuitori cari au locuit în moşiile lor, în cetăţile lor, erau Israeliţii, preoţii, Leviţii şi Netiniţii.

 

3.           La Ierusalim locuiau fii de ai lui Iuda, fii de ai lui Beniamin, şi fii de ai lui Efraim şi Manase. -

 

4.           Fii de ai lui Pereţ, fiul lui Iuda: Utai, fiul lui Amihud, fiul lui Omri, fiul lui Imri, fiul lui Bani.

5.           Dintre Şiloniţi: Asaia, întîiul născut, şi fiii săi.

6.           Fii de ai lui Zerah: Ieuel, şi fraţii săi, şase sute nouăzeci. -

7.           Fii de ai lui Beniamin: Salu, fiul lui Meşulam, fiul lui Hodavia, fiul lui Asenua;

8.           Ibneia, fiul lui Ieroham; Ela, fiul lui Uzi, fiul lui Micri; Meşulam, fiul lui Şefatia, fiul lui Reuel, fiul lui Ibnia;

9.           şi fraţii lor, după neamurile lor, nouă sute cincizeci şi şase. Toţi oamenii aceştia erau capi de familie în casele părinţilor lor.

 

Preoţii.

 

10.         Din preoţi: Iedaeia; Iehoiarib; Iachin;

 

11.         Azaria, fiul lui Hilchia, fiul lui Meşulam, fiul lui Ţadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, mai marele Casei lui Dumnezeu;

12.         Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Paşhur, fiul lui Malchia; Maesai, fiul lui Adiel, fiul lui Iahzera, fiul lui Meşulam, fiul lui Meşilemit, fiul lui Imer;

13.         şi fraţii lor, căpetenii ale caselor părinţilor lor, o mie şapte sute şasezeci, oameni viteji, puşi în slujba Casei lui Dumnezeu.

 

Leviţii şi slujbele sfîntului locaş.

 

14.         Din Leviţi: Şemaia, fiul lui Haşub, fiul lui Azricam, fiul lui Haşabia, din fiii lui Merari;

15.         Bacbacar; Hereş; Galal; Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zicri, fiul lui Asaf;

16.         Obadia, fiul lui Şemaia, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun; Berechia, fiul lui Asa, fiul lui Elcana, care locuia în satele Netofatiţilor.

17.         Şi uşierii: Şalum, Acub, Talmon, Ahiman, şi fraţii lor; Salum era căpetenia lor,

18.         şi pînă în ziua de azi el este la uşa împăratului, la răsărit. Aceştia sînt uşierii taberei fiilor lui Levi.

19.         Şalum, fiul lui Core, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Core, şi fraţii săi din casa tatălui său, Coreiţii, împlineau slujba de păzitori ai pragurilor cortului; părinţii lor păziseră intrarea în tabăra Domnului,

20.         şi Fineas, fiul lui Eleazar, fusese odinioară capetenia lor, şi Domnul era cu el.

 

21.         Zaharia, fiul lui Meşelemia, era uşier la intrarea cortului întîlnirii.

22.         De toţi erau două sute doisprezece, aleşi ca uşieri ai pragurilor, şi scrişi în spiţele de neam, după satele lor. David şi văzătorul Samuel îi puseseră în slujba lor.

 

23.         Ei şi copiii lor păzeau uşile Casei Domnului, adecă ale casei cortului.

24.         Erau uşieri în cele patru vînturi: la răsărit, la apus, la miazănoapte şi la miazăzi.

25.         Fraţii lor, cari locuiau în satele lor, trebuiau să vină din timp în timp la ei şapte zile.

 

26.         Căci aceste patru căpetenii ale uşierilor, aceşti Leviţi, erau totdeauna în slujbă, şi mai aveau privigherea asupra odăilor şi vistieriilor Casei lui Dumnezeu;

27.         petreceau noaptea în jurul Casei lui Dumnezeu, a cărei pază o aveau, şi pe care trebuiau s'o deschidă în fiecare dimineaţă.

28.         Unii din Leviţi aveau grijă de uneltele pentru slujbă, pe cari le numărau la intrare şi le numărau şi la ieşire.

29.         Alţii îngrijeau de unelte, de toate uneltele sfîntului locaş, şi de floarea făinii, de vin, de untdelemn, de tămîie şi de miresme.

30.         Fii de ai preoţilor pregăteau tămîia mirositoare.

 

31.         Matitia, unul din Leviţi, întîiul născut al lui Şalum Coreitul, avea grijă de turtele coapte în tigaie.

 

32.         Şi unii din fraţii lor, dintre Chehatiţi, erau însărcinaţi să pregătească pentru fiecare Sabat pînile pentru punerea înaintea Domnului.

 

33.         Aceştia sînt cîntăreţii, capii de familie ai Leviţilor, cari locuiau în odăi, scutiţi de alte slujbe, pentru că lucrau zi şi noapte.

 

34.         Aceştia sînt capii de familie ai Leviţilor, capi după neamurile lor. Ei locuiau la Ierusalim.

 

Locuitorii din Gabaon şi casa lui Saul.

 

35.         Tatăl lui Gabaon, Ieiel, locuia la Gabaon, şi numele nevestei lui era Maaca.

 

36.         Abdon a fost fiul său întîi născut, apoi Ţur, Chis, Baal, Ner, Nadab,

37.         Ghedor, Ahio, Zaharia şi Miclot.

38.         Miclot a născut pe Şimeam. Şi ei locuiau tot la Ierusalim lîngă fraţii lor, cu fraţii lor.

39.         Ner a născut pe Chis; Chis a născut pe Saul; Saul a născut pe Ionatan, pe Malchi-Şua, pe Abinadab, şi pe Eşbaal.

 

40.         Fiul lui Ionatan: Merib-Baal. Merib-Baal a născut pe Mica.

41.         Fiii lui Mica: Piton, Melec şi Tahrea.

42.         Ahaz a născut pe Iaera; Iaera a născut pe Alemet, Azmavet şi Zimri; Zimri a născut pe Moţa;

 

43.         Moţa a născut pe Binea. Fiul acestuia a fost Refaia; Eleasa a fost fiul acestuia; Aţel a fost fiul acestuia.

44.         Aţel a avut şase fii, ale căror nume iată-le: Azricam, Bocru, Ismael, Şearia, Obadia şi Hanan. Aceştia sînt fiii lui Aţel.

 

ISTORIA  LUI  DAVID

 

(Capitolele 10-29. 2 Samuel 23. 3-5.)

 

Moartea lui Saul.

 

10

 

1.           Filistenii s'au luptat cu Israel, şi oamenii lui Israel au luat-o la fugă înaintea Filistenilor şi au căzut morţi pe muntele Ghilboa.

 

2.           Filistenii au urmărit pe Saul şi pe fiii lui, şi au ucis pe Ionatan, Abinadab şi Malchi-Şua, fiii lui Saul.

3.           Învălmăşeala luptei a prins şi pe Saul; arcaşii l-au ajuns şi l-au rănit.

4.           Saul a zis atunci celui ce-i ducea armele: „Scoate-ţi sabia, şi străpunge-mă cu ea, ca nu cumva să vină aceşti netăiaţi împrejur să mă batjocorească.“ Cel ce-i ducea armele n'a voit, căci se temea. Şi Saul şi-a luat sabia şi s'a aruncat în ea.

5.           Cel ce ducea armele lui Saul, văzîndu-l mort, s'a aruncat şi el în sabia lui, şi a murit.

6.           Astfel a perit Saul şi cei trei fii ai lui, şi toată casa lui a perit în acelaş timp.

7.           Toţi bărbaţii lui Israel, cari erau în vale, văzînd fuga şi văzînd că Saul şi fiii lui au murit, şi-au părăsit cetăţile şi au fugit şi ei. Şi Filistenii au venit şi s'au aşezat acolo.

8.           A doua zi, Filistenii au venit să jăfuiască morţii, şi au găsit pe Saul şi pe fiii lui, căzuţi pe muntele Ghilboa.

9.           L-au jăfuit, şi i-au luat capul şi armele. Apoi au trimes să dea de ştire prin toată ţara Filistenilor, idolilor lor şi poporului.

10.         Au pus armele lui Saul în casa dumnezeului lor, şi i-au atîrnat ţeasta capului în templul lui Dagon.

 

11.         Cînd au auzit toţi locuitorii din Iabesul din Galaad tot ce au făcut Filistenii lui Saul,

12.         s'au sculat toţi oamenii viteji, au luat trupul lui Saul şi trupurile fiilor lui, şi le-au dus la Iabes. Le-au îngropat oasele supt stejar, la Iabes, şi au postit şapte zile.

13.         Saul a murit, pentrucă s'a făcut vinovat de fărădelege faţă de Domnul, al cărui cuvînt nu l-a păzit, şi pentrucă a întrebat şi cerut sfatul celor ce cheamă morţii.

 

14.         N'a întrebat pe Domnul: deaceea Domnul l-a omorît, şi împărăţia a dat-o lui David, fiul lui Isai.

 

 

David împărat.

 

11

 

1.           Tot Israelul s'a strîns la David la Hebron, zicînd: „Iată că noi sîntem os din oasele tale şi carne din carnea ta.

 

2.           Odinioară, chiar cînd era Saul împărat, tu duceai şi aduceai pe Israel înapoi. Domnul, Dumnezeul tău, ţi-a zis: «Tu vei paşte pe poporul Meu Israel şi tu vei fi căpetenia poporului Meu Israel.“

 

3.           Astfel toţi bătrînii lui Israel au venit la împărat la Hebron, şi David a făcut legămînt cu ei la Hebron înaintea Domnului. Au uns pe David împărat peste Israel, după cuvîntul Domnului, spus prin Samuel.

 

4.           David a mers cu tot Israelul asupra Ierusalimului, adică Iebus. Acolo erau Iebusiţii, locuitorii ţării.

 

5.           Locuitorii Iebusului au zis lui David: „Nu vei intra aici.“ Dar David a luat cetăţuia Sionului: aceasta este cetatea lui David.

6.           David zisese: „Oricine va bate cel dintîi pe Iebusiţi va fi căpetenie şi domn.“ Ioab, fiul Ţeruiei, s'a suit cel dintîi, şi a ajuns căpetenie.

7.           David s'a aşezat în cetăţuie; deaceea au numit-o cetatea lui David.

8.           A făcut zid împrejurul cetăţii, dela Milo de jur împrejur; şi Ioab a dres cealaltă parte a cetăţii.

9.           David ajungea din ce în ce mai mare, şi Domnul oştirilor era cu el.

 

Vitejii lui David.

 

10.         Iată căpeteniile vitejilor cari erau în slujba lui David, şi cari l-au ajutat împreună cu tot Israelul să-şi întărească stăpînirea, ca să-l pună împărat, după cuvîntul Domnului cu privire la Israel.

 

11.         Iată, după numărul lor, vitejii cari erau în slujba lui David. Iaşobeam, fiul lui Hacmoni, unul din căpitanii de seamă. El şi-a învîrtit suliţa peste trei sute de oameni, pe cari i-a omorît dintr'o singură dată.

12.         După el, Eleazar, fiul lui Dodo, Ahohitul, unul din cei trei războinici.

13.         El era cu David la Pas-Damim, unde se strînseseră Filistenii pentru luptă. Acolo era o bucată de pămînt plină cu orz: şi poporul fugea dinaintea Filistenilor.

14.         S'au aşezat în mijlocul ogorului, l-au ocrotit, şi au bătut pe Filisteni. Şi Domnul a dat o mare izbăvire.

15.         Trei din cele treizeci de căpetenii s'au pogorît la David pe stîncă în peştera Adulam, cînd tabăra Filistenilor era în valea Refaimiţilor.

 

16.         David era atunci în cetăţuie, şi o ceată a Filistenilor era la Betleem.

17.         David a avut o dorinţă, şi a zis: „Cine-mi va aduce apă de băut din fîntîna de la poarta Betleemului?“

18.         Atunci cei trei bărbaţi au trecut prin tabăra Filistenilor, şi au scos apă din fîntîna dela poarta Betleemului. Au adus-o şi au dat-o lui David; dar David n'a vrut s'o bea, ci a vărsat-o înaintea Domnului.

19.         El a zis: „Să mă ferească Dumnezeul meu să fac una ca aceasta! Să beau eu sîngele acestor oameni, cari s'au dus cu primejdia vieţii lor? Căci cu primejdia vieţii lor au adus-o.“ Şi n'a voit s'o bea. Iată ce au făcut aceşti trei viteji.

20.         Abişai, fratele lui Ioab, era căpetenia celor trei. El şi-a învîrtit suliţa peste trei sute de oameni, şi i-a omorît; şi i-a mers faima între cei trei.

 

21.         El era cel mai cu vază din cei trei din rîndul al doilea, şi a fost căpetenia lor; dar n'a ajuns pe cei trei dintîi.

 

22.         Benaia, fiul lui Iehoiada, fiul unui om din Cabţeel, om de preţ şi vestit prin isprăvile lui. El a ucis cei doi lei ai Moabului. S'a pogorît în mijlocul unei gropi pentru apă, unde a ucis un leu, într'o zi cînd căzuse zăpada.

 

23.         El a ucis pe un Egiptean, care avea o statură de cinci coţi şi avea în mînă o suliţă, ca sulul unui ţesător; s'a pogorît împotriva lui cu un toiag, a smuls suliţa din mîna Egipteanului, şi l-a ucis cu ea.

24.         Iată ce a făcut Benaia, fiul lui Iehoiada; şi i-a mers faima printre cei trei viteji.

25.         Era cel mai cu vază din cei treizeci; dar n'a ajuns pe cei trei dintîi. David l-a primit în sfatul celor mai aproape de el.

26.         Vitejii oştirii:

              Asael, fratele lui Ioab. Elhanan, fiul lui Dodo, din Betleem.

 

27.         Şamot, din Haror. Heleţ, din Palon.

28.         Ira, fiul lui Icheş, din Tecoa, Abiezer, din Anatot.

29.         Sibecai, Huşatitul. Ilai, din Ahoah.

30.         Maharai, din Netofa, Heled, fiul lui Baana, din Netofa.

31.         Itai, fiul lui Ribai, din Ghibea fiilor lui Beniamin. Benaia, din Piraton.

32.         Hurai, din Nahale-Gaaş. Abiel, din Araba.

33.         Azmavet, din Baharum. Eliahba, din Şaalbon.

34.         Bene-Haşem, din Ghizon. Ionatan, fiul lui Şaghe, din Harar.

35.         Ahiam, fiul lui Sacar, din Harar. Elifal, fiul lui Ur.

36.         Hefer din Mechera. Ahia, din Palon.

37.         Heţro, din Carmel. Naarai, fiul lui Ezbai.

38.         Ioel, fratele lui Natan. Mibhar, fiul lui Hagri.

39.         Ţelec, Amonitul, Nahrai, din Berot, care ducea armele lui Ioab, fiul Ţeruiei.

40.         Ira, din Ieter. Gareb, din Ieter.

41.         Urie, Hetitul. Zabad, fiul lui Ahlai.

42.         Adina, fiul lui Şiza, Rubenitul, căpetenia Rubeniţilor, şi treizeci împreună cu el.

43.         Hanan, fiul lui Maaca. Iosafat, din Mitni.

44.         Ozia, din Aştarot. Şama şi Iehiel, fiii lui Hotam, din Aroer.

45.         Iediael, fiul lui Şimri. Ioha, fratele său, Tiţitul.

46.         Eliel, din Mahavim, Ieribai şi Ioşavia, fiii lui Elnaam. Itma, Moabitul.

47.         Eliel, Obed şi Iaasiel-Meţobaia.

 

Războinicii lui David în timpul lui Saul.

 

12

 

1.           Iată cei ce s'au dus la David la Ţiclag, pe cînd se ţinea el departe de faţa lui Saul, fiul lui Chis. Ei făceau parte din vitejii cari i-au dat ajutor în timpul războiului.

 

2.           Erau arcaşi, cu mîna dreaptă şi cu mîna stîngă aruncau pietre, iar cu arcul trăgeau săgeţi: erau din Beniamin, din numărul fraţilor lui Saul.

 

3.           Căpetenia Ahiezer şi Ioas, fiii lui Şemaa, din Ghibea; Ieziel şi Pelet, fiii lui Azmavet; Beraca; Iehu, din Anatot;

4.           Işmaia, din Gabaon, viteaz între cei treizeci, şi căpetenie peste treizeci; Ieremia; Iahaziel; Iohanan; Iozabad, din Ghedera;

5.           Eluzai; Ierimot; Bealia; Şemaria; Şefatia, din Harof;

6.           Elcana, Işia, Azareel, Ioezer şi Iaşobeam, Coreiţi;

7.           Ioela şi Zebadia, fiii lui Ieroham, din Ghedor.

8.           Dintre Gadiţi, nişte viteji au plecat să se ducă la David în cetăţuia din pustie, ostaşi deprinşi la război, înarmaţi cu scut şi cu suliţă, ca nişte lei, şi iuţi ca nişte căprioare de pe munţi.

 

9.           Ezer, căpetenia; Obadia, al doilea; Eliab, al treilea;

10.         Mişmana, al patrulea; Ieremia, al cincilea;

11.         Atai, al şaselea; Eliel, al şaptelea;

12.         Iohanan, al optulea; Elzabad, al nouălea;

13.         Ieremia, al zecelea; Macbanai, al unsprezecelea.

14.         Aceştia erau fiii lui Gad, căpetenii ale oştirii; unul singur, cel mai mic, putea să se lupte cu o sută de oameni, şi cel mai mare cu o mie.

15.         Aceştia au trecut Iordanul în luna întîi, cînd ieşea din matcă, pe tot cursul lui, şi ei sînt aceia cari au pus pe fugă pe toţi locuitorii din văi, la răsărit şi la apus.

 

16.         Şi din fiii lui Beniamin şi ai lui Iuda au fost unii cari s'au dus la David în cetăţuie.

17.         David le-a ieşit înainte, şi le-a vorbit astfel: „Dacă veniţi la mine cu gînduri bune, ca să mă ajutaţi, inima mea se va uni cu voi; dar dacă veniţi să mă înşelaţi, în folosul vrăjmaşilor mei, cînd nu fac nicio sîlnicie, Dumnezeul părinţilor noştri să vadă şi să judece!“

18.         Amasai, unul din căpitanii de seamă, a fost apucat de Duhul, şi a zis: „Sîntem cu tine, Davide, şi cu tine, fiul lui Isai! Pace, pace ţie, şi pace celor ce te ajută, căci Dumnezeul tău ţi-a ajutat!“ Şi David i-a primit, şi i-a pus între căpeteniile oştirii.

 

19.         Nişte oameni din Manase s'au unit cu David, cînd a pornit cu război împotriva lui Saul cu Filistenii. Dar n'au fost de ajutor Filistenilor; căci, dupăce s'au sfătuit, domnii Filistenilor au trimes înapoi pe David, zicînd: „S'ar putea ca el să treacă de partea stăpînului său Saul, şi să ne pună astfel în primejdie capetele noastre.“

 

20.         Cînd s'a întors la Ţiclag, iată cei ce s'au unit cu el din Manase: Adnah, Iozabad, Iediael, Micael, Iozabad, Elihu şi Ţiltai, căpetenia miilor lui Manase.

21.         Au dat ajutor lui David împotriva cetei (jăfuitorilor Amaleciţi), căci toţi erau oameni viteji, şi au ajuns căpetenii în oştire.

 

22.         Şi din zi în zi veneau oameni la David să-l ajute, pînă ce a avut o tabără mare, ca o tabără a lui Dumnezeu.

 

Războinicii celor douăsprezece seminţii.

 

23.         Iată numărul oamenilor înarmaţi pentru război, cari s'au dus la David în Hebron, ca să treacă asupra lui domnia lui Saul, după porunca Domnului.

 

24.         Fiii lui Iuda, cari purtau scutul şi suliţa, şase mii opt sute, înarmaţi pentru război.

25.         Din fiii lui Simeon, oameni viteji la război, şapte mii o sută.

26.         Din fiii lui Levi, patru mii şase sute;

27.         şi Iehoiada, mai marele Aaroniţilor, şi cu el trei mii şapte sute;

28.         şi Ţadoc, tînăr viteaz, şi casa tatălui său, douăzeci şi două de căpetenii.

 

29.         Din fiii lui Beniamin, fraţii lui Saul, trei mii; căci pînă atunci cea mai mare parte dintre ei rămăseseră credincioşi casei lui Saul.

 

30.         Din fiii lui Efraim, douăzeci de mii opt sute, oameni viteji, oameni cu faimă, după casele părinţilor lor.

31.         Din jumătatea seminţiei lui Manase, optsprezece mii, cari au fost numiţi pe nume să se ducă să pună împărat pe David.

32.         Din fiii lui Isahar, cari se pricepeau în înţelegerea vremurilor şi ştiau ce trebuia să facă Israel, două sute de căpetenii, şi toţi fraţii lor erau puşi supt porunca lor.

 

33.         Din Zabulon, cincizeci de mii, în stare să meargă la oştire, înarmaţi pentru luptă cu toate armele de război, şi gata să se lupte cu o inimă hotărîtă.

34.         Din Neftali, o mie de căpetenii, şi cu ei treizeci şi şapte de mii, cari purtau scutul şi suliţa.

35.         Din Daniţi, înarmaţi pentru război, douăzeci şi opt de mii şase sute.

36.         Din Aşer, în stare să meargă la oaste, şi gata de luptă: patruzeci de mii.

37.         Şi de cealaltă parte a Iordanului, din Rubeniţi, din Gadiţi, şi din jumătatea seminţiei lui Manase, cu toate armele de război, o sută douăzeci de mii.

38.         Toţi aceşti bărbaţi, oameni de război, gata de luptă, au venit la Hebron cu inima neprefăcută, ca să pună pe David împărat peste tot Israelul. Şi toţi ceilalţi din Israel erau tot cu un gînd să facă împărat pe David.

39.         Au stat acolo trei zile cu David, mîncînd şi bînd, căci fraţii lor le pregătiseră de mîncare.

40.         Şi chiar ceice locuiau lîngă ei pînă la Isahar, la Zabulon şi Neftali, aduceau merinde pe măgari, pe cămile, pe catîri şi pe boi: aluaturi, turte de smochine şi de stafide, vin, untdelemn, boi şi oi din belşug, căci era bucurie în Israel.

 

Chivotul adus de David în casa lui Obed-Edom.

 

13

 

1.           David a ţinut sfat cu căpeteniile peste mii şi peste sute, cu toţi mai marii.

2.           Şi David a zis întregei adunări a lui Israel: „Dacă găsiţi cu cale, şi dacă lucrul acesta vine dela Domnul, Dumnezeul nostru, să trimetem în toate părţile la fraţii noştri cari au rămas în toate ţinuturile lui Israel, şi la preoţi şi Leviţi în cetăţile şi împrejurimile lor, ca să se strîngă la noi,

 

3.           şi să aducem la noi chivotul Dumnezeului nostru, căci nu ne-am mai îngrijit de el de pe vremea lui Saul.“

 

4.           Toată adunarea a hotărît să facă aşa, căci lucrul acesta a părut bun întregului popor.

5.           David a strîns pe tot Israelul, dela Şilhor în Egipt, pînă la intrarea Hamatului, ca să aducă din Chiriat-Iearim chivotul lui Dumnezeu.

 

6.           Şi David, împreună cu tot Israelul, s'a suit la Baala, la Chiriat-Iearim, care este al lui Iuda, ca să ridice de acolo chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat Numele Domnului care şade între heruvimi.

 

7.           Au pus într'un car nou chivotul lui Dumnezeu, pe care l-au luat din casa lui Abinadab: Uza şi Ahio cîrmuiau carul.

 

8.           David şi tot Israelul jucau înaintea lui Dumnezeu cu toată puterea lor, cîntînd şi zicînd din arfe, din lăute, din tobe, din chimvale şi din trîmbiţe.

 

9.           Cînd au ajuns la aria lui Chidon, Uza a întins mîna să apuce chivotul, pentru că boii erau să-l răstoarne.

10.         Domnul S'a aprins de mînie împotriva lui Uza, şi Domnul l-a lovit, pentrucă întinsese mîna pe chivot. Uza a murit acolo înaintea lui Dumnezeu.

 

11.         David s'a mîniat că Domnul făcuse o spărtură, lovind pe Uza cu o asemenea pedeapsă. De aceea locul acesta a fost numit pînă în ziua de azi Pereţ-Uza1.

12.         David s'a temut de Dumnezeu în ziua aceea, şi a zis: „Cum să aduc chivotul lui Dumnezeu la mine?“

13.         David n'a tras chivotul la el în cetatea lui David, ci l-a dus în casa lui Obed-Edom din Gat.

14.         Chivotul lui Dumnezeu a rămas trei luni la familia lui Obed-Edom, în casa lui. Şi Domnul a binecuvîntat casa lui Obed-Edom şi tot ce era al lui.

 

 

Casa lui David şi copiii lui.

 

14

 

1.           Hiram, împăratul Tirului, a trimes soli lui David, şi lemn de cedru şi cioplitori de piatră şi tîmplari, să-i zidească o casă.

 

2.           David a cunoscut că Domnul îl întărea ca împărat al lui Israel, şi că împărăţia lui s'a înălţat foarte mult, din pricina poporului Său Israel.

3.           David a mai luat neveste şi la Ierusalim: şi a mai născut fii şi fiice.

4.           Iată numele celor ce i s'au născut la Ierusalim; Şamua, Şobab, Natan, Solomon,

 

5.           Ibhar, Elişua, Elfelet,

6.           Noga, Nefeg, Iafia,

7.           Elişama, Beeliada şi Elifelet.

 

Biruinţele lui David asupra Filistenilor.

 

8.           Filistenii au auzit că David fusese uns împărat peste tot Israelul, şi s'au suit cu toţii să-l caute. David a fost înştiinţat de acest lucru, şi le-a ieşit înainte.

 

9.           Filistenii au venit, şi s'au răspîndit în valea Refaimiţilor.

 

10.         David a întrebat pe Dumnezeu, zicînd: „Să mă sui împotriva Filistenilor, şi îi vei da în mînile mele?“ Şi Domnul i-a zis: „Sui-te, şi-i voi da în mînile tale.“

11.         S'au suit la Baal-Peraţim, unde David i-a bătut. Apoi a zis: „Dumnezeu a risipit pe vrăjmaşii mei prin mîna mea, ca pe nişte ape cari se scurg. Deaceea s'a dat locului acestuia numele Baal-Peraţim.

12.         Ei şi-au lăsat acolo dumnezeii, cari au fost arşi în foc, după porunca lui David.

13.         Filistenii s'au răspîndit din nou în vale.

 

14.         David a întrebat iarăş pe Dumnezeu. Şi Dumnezeu i-a zis: „Să nu te sui după ei; întoarce-te dela ei, şi mergi asupra lor prin faţa duzilor.

 

15.         Cînd vei auzi un vuiet de paşi în vîrfurile duzilor, atunci să ieşi la luptă, căci Dumnezeu merge înaintea ta, ca să bată oastea Filistenilor.“

16.         David a făcut cum îi poruncise Dumnezeu, şi oastea Filistenilor a fost bătută dela Gabaon pînă la Ghezer.

 

17.         Faima lui David s'a răspîndit în toată ţara, şi Domnul l-a făcut de temut pentru toate neamurile.

 

 

David aduce Chivotul la Ierusalim.

 

15

 

1.           David şi-a zidit case în cetatea lui David; a pregătit un loc chivotului lui Dumnezeu, şi a ridicat un cort pentru el.

 

2.           Atunci David a zis: „Chivotul lui Dumnezeu nu trebuie purtat decît de Leviţi, căci pe ei i-a ales Domnul să ducă chivotul lui Dumnezeu şi să-I slujească pe vecie.

 

3.           Şi David a strîns tot Israelul la Ierusalim ca să suie chivotul Domnului la locul pe care i-l pregătise.

 

4.           David a strîns pe fiii lui Aaron şi pe Leviţi:

5.           din fiii lui Chehat: pe căpetenia Uriel şi pe fraţii săi, o sută douăzeci;

6.           din fiii lui Merari: pe căpetenia Asaia şi pe fraţii săi, două sute douăzeci;

7.           din fiii lui Gherşom:pe căpetenia Ioel şi pe fraţii săi, o sută treizeci;

8.           din fiii lui Eliţafan: pe căpetenia Semaia şi pe fraţii săi, două sute;

 

9.           din fiii lui Hebron, pe căpetenia Eliel şi pe fraţii săi,optzeci;

 

10.         din fiii lui Uziel, pe căpetenia Aminadab şi pe fraţii săi, o sută doisprezece.

11.         David a chemat pe preoţii Ţadoc şi Abiatar, şi pe Leviţii Uriel, Asaia, Ioel, Şemaia, Eliel şi Aminadab.

12.         Şi le-a zis: „Voi sînteţi capii de familie ai Leviţilor, sfinţiţi-vă, voi şi fraţii voştri, şi suiţi chivotul Domnului, Dumnezeului lui Israel, la locul pe care i l-am pregătit.

13.         Pentru că n'aţi fost întîiaş dată, deaceea ne-a lovit Domnul Dumnezeul nostru, căci nu L-am căutat după lege.“

 

14.         Preoţii şi Leviţii s'au sfinţit ca să suie chivotul Domnului, Dumnezeului lui Israel.

15.         Fiii Leviţilor au dus chivotul lui Dumnezeu pe umeri cu nişte drugi, cum poruncise Moise, după cuvîntul Domnului.

 

16.         Şi David a zis căpeteniilor Leviţilor să aşeze pe fraţii lor cîntăreţi cu instrumente de muzică, cu lăute, arfe şi ţimbale, şi să sune din ele cîntări răsunătoare, în semn de bucurie.

17.         Leviţii au aşezat pe Heman, fiul lui Ioel; dintre fraţii lui, pe Asaf, fiul lui Berechia; şi dintre fiii lui Merari, fraţii lor, pe Etan, fiul lui Cuşaia;

 

18.         apoi împreună cu ei pe fraţii lor de a doua mînă: pe Zaharia, Ben, Iaaziel, Şemiramot, Iehiel, Uni, Eliab, Benaia, Maaseia, Matitia, Elifele şi Micneia, şi Obed-Edom şi Ieiel, uşieri.

19.         Cîntăreţii Heman, Asaf şi Etan aveau ţimbale de aramă, ca să sune din ele.

20.         Zaharia, Aziel, Şemiramot, Iehiel, Uni, Eliab, Maaseia şi Benaia aveau lăute pe alamot;

 

21.         şi Matitia, Elifele, Micneia, Obed-Edom, Ieiel şi Azazia, aveau arfe cu opt coarde, ca să sune tare.

22.         Chenania, căpetenia muzicii între Leviţi, cîrmuia muzica, fiindcă era meşter.

23.         Berechia şi Elcana erau uşierii chivotului.

24.         Şebania, Iosafat, Netaneel, Amasai, Zaharia, Benaia şi Eliezer, preoţii, sunau din trîmbiţe înaintea chivotului lui Dumnezeu. Obed-Edom şi Iehia erau uşierii chivotului.

 

25.         David, bătrînii lui Israel, şi căpeteniile miilor au pornit astfel să suie chivotul legămîntului Domnului de la casa lui Obed-Edom, în mijlocul bucuriei.

 

26.         Cînd a ajutat Dumnezeu pe Leviţi să ridice chivotul legămîntului Domnului, au jertfit şapte viţei şi şapte berbeci.

27.         David era îmbrăcat cu o manta de in supţire; tot aşa erau îmbrăcaţi toţi Leviţii, cari duceau chivotul, cîntăreţii, şi Chenania, căpetenia muzicii între cîntăreţi, şi David avea pe el un efod de in.

28.         Tot Israelul a suit chivotul legămîntului Domnului cu strigăte de bucurie, cu sunete de goarne, de trîmbiţe, şi de chimvale, şi făcînd să răsune lăutele şi arfele.

 

29.         Pe cînd intra în cetatea lui David chivotul legămîntului Domnului, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră, şi cînd a văzut pe împăratul David sărind şi jucînd, l-a dispreţuit în inima ei.

 

 

Orînduirile privitoare la slujbă.

 

16

 

1.           Dupăce au adus chivotul lui Dumnezeu, l-au pus în mijlocul cortului pe care-l întinsese David pentru el, şi au adus înaintea lui Dumnezeu arderi de tot şi jertfe de mulţămiri.

 

2.           Cînd a isprăvit David de adus arderile de tot şi jertfele de mulţămiri, a binecuvîntat poporul în Numele Domnului.

3.           Apoi a împărţit tuturor celor din Israel bărbaţi şi femei, fiecăruia cîte o pîne, o bucată de carne şi o turtă de stafide.

4.           A dat Leviţilor sarcina să facă slujba înaintea chivotului Domnului, să chieme, să laude şi să slăvească pe Domnul, Dumnezeul lui Israel.

 

5.           Aceştia erau: Asaf, căpetenia; Zaharia, al doilea după el, Ieiel, Şemiramot, Iehiel, Matitia, Eliab, Benaia, Obed-Edom şi Ieiel. Ei aveau instrumente de muzică, alăute şi arfe, şi Asaf suna din ţimbale.

6.           Preoţii Benaia şi Iahaziel sunau mereu din trîmbiţe înaintea chivotului legămîntului lui Dumnezeu.

7.           În ziua aceea David a însărcinat pentru întîiaş dată pe Asaf şi fraţii săi să vestească laudele Domnului.

 

 

Cîntare de laudă.

 

8.           Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui:

              faceţi cunoscut printre popoare faptele Lui înalte!

 

9.           Cîntaţi, cîntaţi în cinstea Lui!

              Vorbiţi despre toate minunile Lui!

10.         Făliţi-vă cu Numele Lui cel sfînt!

              Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!

11.         Căutaţi pe Domnul şi sprijinul Lui, căutaţi necurmat Faţa Lui!

12.         Aduceţi-vă aminte de minunile pe cari le-a făcut,

              de minunile Lui şi de judecăţile rostite de gura Lui,

13.         voi, sămînţa lui Israel, robul Său, copiii lui Iacov, aleşii Lui!

14.         Domnul este Dumnezeul nostru;

              judecăţile Lui se împlinesc pe tot pămîntul.

15.         Aduceţi-vă aminte totdeauna de legămîntul Său;

              de făgăduinţele Lui, făcute pentru o mie de neamuri de oameni,

16.         de legămîntul pe care l-a făcut cu Avraam,

              şi de jurămîntul pe care l-a făcut lui Isaac;

 

17.         El l-a făcut o lege pentru Iacov,

              un legămînt vecinic pentru Israel,

18.         zicînd: „Îţi voi da ţara Canaanului, ca moştenire care v'a căzut la împărţeală.“

19.         Ei erau puţini la număr atunci,

              foarte puţini la număr, şi străini în ţara aceea.

 

20.         Şi mergeau dela un neam la altul,

              şi dela o împărăţie la un alt popor;

21.         dar El n'a îngăduit nimănui să-i asuprească,

              şi a pedepsit împăraţi din pricina lor,

 

22.         zicînd: „Nu vă atingeţi de unşii Mei,

              şi nu faceţi nici un rău proorocilor mei!

 

23.         Cîntaţi Domnului, toţi locuitorii pămîntului!

              Vestiţi din zi în zi mîntuirea Lui;

 

24.         povestiţi printre neamuri slava Lui,

              printre toate popoarele minunile Lui!

25.         Căci Domnul este mare şi foarte vrednic de laudă,

              El este de temut mai pesus de toţi dumnezeii;

26.         căci toţi dumnezeii popoarelor sînt idoli,

              dar Domnul a făcut cerurile.

 

27.         Măreţia şi strălucirea sînt înaintea Feţei Lui,

              tăria şi bucuria sînt în locaşul Lui.

28.         Familii de popoare, daţi Domnului,

              daţi Domnului slavă şi cinste!

29.         Daţi Domnului slavă pentru Numele Lui!

              Aduceţi daruri şi veniţi înaintea Lui,

              închinaţi-vă înaintea Domnului cu podoabe sfinte.

30.         Tremuraţi înaintea Lui, toţi locuitorii pămîntului!

              Căci lumea este întărită, şi nu se clatină.

31.         Să se bucure cerurile, şi să se veselească pămîntul!

              Să se spună printre neamuri că Domnul împărăţeşte!

32.         Să urle marea cu tot ce este în ea!

              Cîmpia să se veselească împreună cu tot ce este pe ea!

33.         Să chiuie copacii din pădure

              înaintea Domnului! Căci El vine să judece pămîntul.

34.         Lăudaţi pe Domnul, căci este bun,

              căci îndurarea Lui ţine în veac!

 

35.         Ziceţi: «Mîntuieşte-ne, Dumnezeul mîntuirii,

              strînge-ne şi scoate-ne din mijlocul neamurilor,

              ca să lăudăm Numele Tău cel sfînt,

              şi să ne punem slava în a Te lăuda!

 

36.         Binecuvîntat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, din vecinicie în vecinicie!

              Şi tot poporul a zis: «Amin!» şi lăuda pe Domnul!

 

37.         David a lăsat acolo, înaintea chivotului legămîntului Domnului, pe Asaf şi pe fraţii lui, ca să slujească necurmat înaintea chivotului, împlinindu-şi datoria zi de zi.

38.         A lăsat pe Obed-Edom şi pe Hosa cu fraţii lor, în număr de şasezeci şi opt, pe Obed-Edom, fiul lui Ieditun, şi pe Hosa, ca uşieri.

39.         A pus pe preotul Ţadoc şi pe preoţi, fraţii săi, înaintea locaşului Domnului, pe înălţimea din Gabaon,

 

40.         ca să aducă necurmat Domnului arderi de tot, dimineaţa şi seara, pe altarul arderilor de tot, şi să împlinească tot ce este scris în legea Domnului, poruncită lui Israel de Domnul.

 

41.         Cu ei erau Heman şi Iedutun, şi ceilalţi cari fuseseră aleşi şi numiţi pe nume ca să laude pe Domnul, căci îndurarea Lui ţine în veac.

 

42.         Cu ei erau Heman şi Iedutun, cari aveau trîmbiţe şi ţimbale pentru ceice sunau din ele, şi instrumente pentru cîntări în cinstea lui Dumnezeu. Fiii lui Iedutun erau uşieri.

43.         Tot poporul s'a dus fiecare la casa lui, şi David s'a întors să-şi binecuvinteze casa.

 

 

David vrea să zidească Templul.

 

17

 

1.           Pe cînd locuia David în casa lui, a zis proorocului Natan: „Iată, eu locuiesc într'o casă de cedru, şi chivotul legămîntului Domnului este într'un cort.“

 

2.           Natan a răspuns lui David: „ Fă tot ce-ţi spune inima, căci Dumnezeu este cu tine.“

3.           În noaptea următoare, cuvîntul Domnului a vorbit lui Natan:

4.           „Du-te şi spune robului Meu David: «Aşa vorbeşte Domnul: «Nu tu Îmi vei zidi o casă de locuit.

5.           Căci Eu n'am locuit într'o casă din ziua cînd am scos pe Israel din Egipt pînă în ziua de azi; ci am mers din cort în cort, şi din locaş în locaş.

6.           Pretutindeni pe unde am mers cu tot Israelul, am spus Eu o vorbă vreunuia din judecătorii lui Israel, cărora le poruncisem să pască pe poporul Meu, am zis Eu: «Pentruce nu-Mi zidiţi o casă de cedru?»

7.           Acum să spui robului Meu David: «Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: «Te-am luat dela păşune, dinapoia oilor, ca să fii căpetenia poporului Meu Israel;

8.           am fost cu tine pretutindeni pe unde ai mers, am nimicit pe toţi vrăjmaşii tăi dinaintea ta, şi ţi-am făcut nume ca numele celor mari de pe pămînt:

9.           am dat o locuinţă poporului Meu Israel, şi l-am sădit ca să fie statornic acolo şi să nu mai fie turburat, pentruca cei răi să nu-l mai nimicească aşa cum îl nimiceau mai înainte

10.         şi pe vremea cînd pusesem judecători peste poporul Meu Israel. Am smerit pe toţi vrăjmaşii tăi. Şi îţi vestesc că Domnul îţi va zidi o casă.

11.         Cînd ţi se vor împlini zilele, şi cînd te vei duce la părinţii tăi, voi ridica sămînţa ta după tine, şi anume pe unul din fiii tăi, şi-i voi întări domnia.

12.         El Îmi va zidi o casă, şi-i voi întări pe vecie scaunul lui de domnie.

13.         Eu îi voi fi Tată şi el Îmi va fi fiu; şi nu voi îndepărta bunătatea Mea dela el, cum am îndepărtat-o dela cel dinaintea ta.

 

14.         Îl voi aşeza pentru totdeauna în Casa Mea, şi în împărăţia Mea scaunul lui de domnie va fi întărit pe vecie.“

 

 

Rugăciunea lui David.

 

15.         Natan a spus lui David toate aceste cuvinte şi toată vedenia aceasta.

16.         Şi împăratul David s'a dus şi s'a înfăţişat înaintea Domnului, şi a zis: „Cine sînt eu, Doamne Dumnezeule, şi ce este casa mea, de m'ai făcut să ajung unde sînt?

 

17.         Şi atîta este puţin lucru înaintea ta, Dumnezeule! Tu vorbeşti şi de casa robului Tău pentru vremile viitoare. Şi binevoieşti să-Ţi îndrepţi privirile asupra mea în felul oamenilor, Tu care eşti înălţat, Doamne Dumnezeule!

18.         Ce ar putea să-Ţi mai spună David faţă de slava dată robului Tău? Tu cunoşti pe robul Tău.

19.         Doamne, din pricina robului Tău, şi după inima Ta, ai făcut aceste lucruri mari, şi i le-ai descoperit.

20.         Doamne! nimeni nu este ca Tine, şi nu este alt Dumnezeu afară de Tine, după tot ce am auzit cu urechile noastre.

21.         Este oare pe pămînt un singur popor, care să fie ca poporul Tău Israel, pe care Dumnezeu a venit să-l răscumpere, ca să facă din el poporul Lui, ca să-Ţi faci un nume şi să săvîrşeşti minuni şi semne mari, izgonind neamuri dinaintea poporului Tău, pe care l-ai răscumpărat din Egipt?

22.         Tu ai pus pe poporul Tău Israel, ca să fie poporul Tău pe vecie; şi Tu, Doamne, Te-ai făcut Dumnezeul lui.

23.         Acum, Doamne, cuvîntul pe care l-ai rostit asupra robului Tău şi asupra casei lui să rămînă în veac, şi fă după cuvîntul Tău!

24.         Să rămînă, pentruca Numele Tău să fie slăvit pe vecie şi să se spună: «Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel, este un Dumnezeu pentru Israel!» Şi casa robului Tău David să fie întărită înaintea Ta!

25.         Căci Tu însuţi, Dumnezeule, ai descoperit robului Tău că îi vei zidi o casă. De aceea a îndrăznit robul Tău să se roage înaintea Ta.

26.         Acum, Doamne, Tu eşti adevăratul Dumnezeu, şi Tu ai vestit harul acesta robului Tău.

27.         Binecuvintează dar casa robului Tău, ca să rămînă pe vecie înaintea Ta! Căci ce binecuvîntezi Tu, Doamne, este binecuvîntat pentru vecinicie!“

 

Biruinţele lui David.

 

18

 

1.           După aceea, David a bătut pe Filisteni şi i-a smerit, şi a luat din mîna Filistenilor Gatul şi satele lui.

 

2.           A bătut pe Moabiţi, şi Moabiţii au fost supuşi lui David şi i-au plătit un bir.

3.           David a bătut pe Hadarezer, împăratul Ţobei, spre Hamat, cînd s'a dus să-şi aşeze stăpînirea peste rîul Eufratului.

4.           David i-a luat o mie de cară, şapte mii de călăreţi, şi două zeci de mii de pedestraşi; a tăiat vinele tuturor cailor de trăsuri, şi n'a păstrat decît o sută de cară.

 

5.           Sirienii din Damasc au venit în ajutorul lui Hadarezer, împăratul Ţobei, şi David a bătut douăzeci şi două de mii de Sirieni.

6.           David a pus o strajă de oşti în Siria Damascului. Şi Sirienii au fost supuşi lui David, şi i-au plătit bir.

              Domnul ocrotea pe David ori unde mergea.

7.           Şi David a luat scuturile de aur pe cari le aveau slujitorii lui Hadarezer, şi le-a adus la Ierusalim.

8.           David a mai luat multă aramă din Tibhat şi din Cun, cetăţile lui Hadarezer. Solomon a făcut din ea marea de aramă, stîlpii şi uneltele de aramă.

 

9.           Tohu, împăratul Hamatului, a auzit că David bătuse toată oştirea lui Hadarezer, împăratul Ţobei,

10.         şi a trimes pe fiul său Hadoram la împăratul David să-i ureze de bine, şi să-l laude că a luptat împotriva lui Hadarezer şi l-a bătut. Căci Tohu era în război cu Hadarezer. A trimes de asemenea tot felul de vase de aur, de argint şi de aramă.

11.         Împăratul David le-a închinat Domnului, împreună cu argintul şi aurul pe care-l luase dela toate popoarele, dela Edom, dela Moab, dela fiii lui Amon, dela Filisteni şi dela Amalec.

12.         Abişai, fiul Ţeruiei, a bătut în Valea Sării optsprezece mii de Edomiţi.

 

13.         A pus oşti de strajă în Edom, şi tot Edomul a fost supus lui David. Domnul ocrotea pe David ori pe unde mergea.

 

 

Înalţii slujbaşi ai lui David.

 

14.         David a domnit peste tot Israelul, şi făcea judecată şi dreptate tot poporului său.

15.         Ioab, fiul Ţeruiei, era mai mare peste oştire; Iosafat, fiul lui Ahilud, era scriitor;

16.         Ţadoc, fiul lui Ahitub, şi Abimelec, fiul lui Abiatar, erau preoţi; Şavşa era logofăt;

17.         Benaia, fiul lui Iehoiada, era căpetenia Cheretiţilor şi a Peletiţilor; şi fiii lui David erau cei dintîi pe lîngă împărat.

 

 

Război împotriva Amoniţilor.

 

19

 

1.           După aceea, Nahaş, împăratul fiilor lui Amon, a murit, şi în locul lui a domnit fiul său.

 

2.           David a zis: „Voi arăta bunăvoinţă lui Hanun, fiul lui Nahaş, căci tatăl lui a arătat bunăvoinţă faţă de mine.“ Şi David a trimes soli să-l mîngîie pentru moartea tatălui său. Cînd au ajuns slujitorii lui David în ţara fiilor lui Amon, la Hanun, ca să-l mîngîie,

3.           căpeteniile fiilor lui Amon au zis lui Hanun: „Crezi că David îţi trimete oameni să te mîngîie, ca să cinstească pe tatăl tău? - Oare n'au venit slujitorii lui la tine ca să cunoască cetatea şi s'o nimicească, şi ca să iscodească ţara?“

4.           Atunci Hanun a luat pe slujitorii lui David, a pus să-i radă, şi să le taie hainele pela mijloc pînă la brîu. Apoi le-a dat drumul.

5.           David, căruia au venit şi i-au dat de ştire despre cele întîmplate cu oamenii aceştia, a trimes nişte oameni înaintea lor, căci li se făcuse mare ruşine; şi împăratul a trimes să le spună: „Rămîneţi la Ierihon pînă vă va creşte barba, şi apoi să vă întoarceţi.“

6.           Fiii lui Amon au văzut că se făcuseră urîţi lui David, şi Hanun şi fiii lui Amon au trimes o mie de talanţi de argint să tocmească în slujba lor cară şi călăreţi dela Sirienii din Mesopotamia şi dela Sirienii din Maaca şi din Ţoba.

 

7.           Au tocmit treizeci şi două de mii de cară şi pe împăratul din Maaca împreună cu poporul lui, cari au venit şi au tăbărît înaintea Medebei. Fiii lui Amon s'au strîns din cetăţile lor, şi au mers la luptă.

8.           La auzul acestei veşti, David a trimes împotriva lor pe Ioab şi toată oştirea de oameni viteji.

9.           Fiii lui Amon au ieşit, şi s'au înşirat în linie de bătaie la intrarea cetăţii; împăraţii cari veniseră au tăbărît deosebit pe cîmp.

10.         Ioab a văzut că avea de luptat şi înainte şi înapoi. A ales atunci din toţi voinicii de frunte ai lui Israel o ceată, pe care a aşezat-o împotriva Sirienilor;

11.         şi a pus supt porunca fratelui său Abişai cealaltă parte a poporului, ca să ţină piept fiilor lui Amon.

12.         El a zis: „Dacă Sirienii vor fi mai tari decît mine, să-mi vii tu în ajutor; şi dacă fiii lui Amon vor fi mai tari decît tine, îţi voi veni eu în ajutor.

13.         Fii tare, şi să ne îmbărbătăm pentru poporul nostru şi pentru cetăţile Dumnezeului nostru, şi Domnul să facă ce va crede!“

14.         Ioab, cu poporul lui, a înaintat la luptă împotriva Sirienilor, şi ei au fugit dinaintea lui.

15.         Şi cînd au văzut fiii lui Amon că Sirienii o luaseră la fugă, au fugit şi ei dinaintea lui Abişai, fratele lui Ioab, şi s'au întors în cetate. Şi Ioab s'a întors la Ierusalim.

16.         Sirienii, văzînd că fuseseră bătuţi de Israel, au trimes şi au adus pe Sirienii cari erau de cealaltă parte a Rîului; şi Şofah, căpetenia oştirii lui Hadarezer, era în fruntea lor.

17.         Au dat de ştire lui David, care a strîns pe tot Israelul, a trecut Iordanul, a mers împotriva lor, şi s'a pregătit de luptă împotriva lor. David s'a înşiruit în linie de bătaie împotriva Sirienilor. Dar Sirienii, după ce se bătuseră cu el,

18.         au fugit dinaintea lui Israel. David le-a ucis oamenii dela şapte mii de cară şi patruzeci de mii de pedestraşi, şi a omorît pe Şofah, căpetenia oştirii.

19.         Slujitorii lui Hadarezer, văzîndu-se bătuţi de Israel, au făcut pace cu David, şi i s'au supus. Şi Sirienii n'au vrut să mai ajute pe fiii lui Amon.

 

Cucerirea cetăţii Raba.

 

20

 

1.           În anul următor, pe vremea cînd porneau împăraţii la război, Ioab a pornit, în fruntea unei puternice oştiri, să pustiască ţara fiilor lui Amon şi să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. Ioab a bătut Raba şi a nimicit-o.

 

2.           David a luat cununa de pe capul împăratului ei, şi a găsit-o în greutate de un talant de aur: era împodobită cu petre scumpe. Au pus-o pe capul lui David, care a luat o mare pradă din cetate.

 

3.           A scos afară pe locuitori, şi i-a tăiat în bucăţi cu ferestraie, cu securi, şi cu topoare; tot aşa a făcut tuturor cetăţilor fiilor lui Amon. David s'a întors la Ierusalim cu tot poporul.

 

Biruinţele asupra Filistenilor.

 

4.           După aceea, a avut loc o bătălie la Ghezer cu Filistenii. Atunci Sibecai, Huşatitul, a ucis pe Sipai, unul din copiii lui Rafa. Şi Filistenii au fost smeriţi.

 

5.           A mai fost o bătălie cu Filistenii. Şi Elhanan, fiul lui Iair, a ucis pe fratele lui Goliat, Lahmi din Gat, care avea o suliţă al cărei mîner era ca un sul de ţesut.

6.           A mai fost o bătălie la Gat. Acolo a fost un om de statură înaltă, care avea şase degete la fiecare mînă şi la fiecare picior, douăzeci şi patru de toate, şi care se trăgea şi el din Rafa.

 

7.           El a batjocorit pe Israel; şi Ionatan, fiul lui Şimea, fratele lui David, l-a ucis.

8.           Oamenii aceştia erau dintre copiii lui Rafa la Gat. Ei au perit ucişi de mîna lui David şi de mîna slujitorilor lui.

 

Numărătoarea poporului.

 

21

 

1.           Satana s'a sculat împotriva lui Israel, şi a aţîţat pe David să facă numărătoarea lui Israel.

 

2.           Şi David a zis lui Ioab şi căpeteniilor poporului: „Duceţi-vă, de faceţi numărătoarea lui Israel, dela Beer-Şeba, pînă la Dan, şi spuneţi-mi ca să ştiu la cît se ridică numărul poporului.“

 

3.           Ioab a răspuns: „Domnul să facă pe poporul Lui încă de o sută de ori pe atîta! Împărate, domnul meu, nu sînt ei toţi slujitori ai domnului meu? Dar pentruce cere domnul meu lucrul acesta? Pentruce să faci pe Israel să păcătuiască astfel?“

4.           Împăratul a stăruit în porunca pe care o dădea lui Ioab. Şi Ioab a plecat, şi a străbătut tot Israelul; apoi s'a întors la Ierusalim.

5.           Ioab a dat lui David cartea numărătorii poporului: în tot Israelul erau o mie de mii şi o sută de mii de bărbaţi în stare să scoată sabia, iar în Iuda erau patrusute şaptezeci de mii de bărbaţi în stare să scoată sabia.

6.           Între ei n'a numărat şi pe Levi şi Beniamin, căci porunca împăratului i se părea o urîciune.

 

 

Ciuma.

 

7.           Porunca aceasta n'a plăcut lui Dumnezeu, care a lovit pe Israel.

8.           Şi David a zis lui Dumnezeu: „Am săvîrşit un mare păcat făcînd lucrul acesta! Acum, iartă fărădelegea robului Tău, căci am lucrat în totul ca un nebun!“

 

9.           Domnul a vorbit astfel lui Gad, văzătorul lui David:

 

10.         „Du-te şi spune lui David: «Aşa vorbeşte Domnul: «Îţi pun înainte trei urgii; alege una din ele, şi te voi lovi cu ea.“

11.         Gad s'a dus la David, şi i-a zis: „Aşa vorbeşte Domnul: «Primeşte:

12.         sau trei ani de foamete, sau trei luni în timpul cărora să fii nimicit de protivnicii tăi şi atins de sabia vrăjmaşilor tăi, sau trei zile în timpul cărora sabia Domnului şi ciuma să fie în ţară şi îngerul Domnului să ducă nimicirea în tot ţinutul lui Israel. Vezi acum ce trebuie să răspund Celui ce mă trimete.“

 

13.         David a răspuns lui Gad: „Sînt într'o mare strîmtorare! Să cad în mînile Domnului, căci îndurările Lui sînt nemărginite; dar să nu cad în mînile oamenilor!“

14.         Domnul a trimes ciuma în Israel, şi au căzut şaptezeci de mii de oameni din Israel.

15.         Dumnezeu a trimes un înger la Ierusalim, ca să-l nimicească; şi, pe cînd îl nimicea, Domnul S'a uitat, şi I-a părut rău de răul acesta; şi a zis îngerului care nimicea: „Destul! Acum, trage-ţi mîna înapoi!“ Îngerul Domnului stătea lîngă aria lui Ornan, Iebusitul.

 

16.         David a ridicat ochii, şi a văzut pe îngerul Domnului stînd între pămînt şi cer, şi ţinînd în mînă sabia scoasă şi întoarsă împotriva Ierusalimului. Atunci David şi bătrînii, înveliţi cu saci, au căzut cu faţa la pămînt.

 

17.         Şi David a zis lui Dumnezeu: „Oare n'am poruncit eu numărătoarea poporului? Eu am păcătuit şi am făcut răul acesta; dar oile acestea, ce au făcut oare? Doamne, Dumnezeul meu, mîna Ta să fie dar peste mine şi peste casa tatălui meu şi să nu peardă pe poporul Tău!“

18.         Îngerul Domnului a spus lui Gad să vorbească lui David, să se suie să ridice un altar Domnului în aria lui Ornan, Iebusitul.

 

19.         David s'a suit, după cuvîntul pe care-l spusese Gad în Numele Domnului.

20.         Ornan s'a întors şi a văzut îngerul, şi cei patru fii ai lui s'au ascuns împreună cu el: treiera grîul atunci.

21.         Cînd a ajuns David la Ornan, Ornan s'a uitat, şi a zărit pe David; apoi a ieşit din arie, şi s'a închinat înaintea lui David, cu faţa la pămînt.

22.         David a zis lui Ornan: „Dă-mi locul ariei să zidesc în el un altar Domnului; dă-mi-l pe preţul lui în argint, ca să se depărteze urgia deasupra poporului.“

23.         Ornan a răspuns lui David: „Ia-l, şi să facă domnul meu împăratul ce va crede; iată eu dau boii pentru arderea de tot, carăle în loc de lemne, şi grîul pentru darul de mîncare, toate le dau.“

24.         Dar împăratul David a zis lui Ornan: „Nu! Vreau să-l cumpăr pe preţul lui în argint, căci nu voi da Domnului ce este al tău, şi nu voi aduce o ardere de tot care să nu mă coste nimic.“

25.         Şi David a dat lui Ornan şase sute de sicli de aur pentru locul ariei.

 

26.         David a zidit acolo un altar Domnului, şi a adus arderi de tot şi jertfe de mulţămire. A chemat pe Domnul, şi Domnul i-a răspuns prin foc, care s'a pogorît din cer pe altarul arderii de tot.

 

27.         Atunci Domnul a vorbit îngerului, care şi-a vîrît iarăş sabia în teacă.

28.         Pe vremea aceasta, David, văzînd că Domnul îl ascultase în aria lui Ornan, Iebusitul, aducea jertfe acolo.

29.         Dar locaşul Domnului, făcut de Moise în pustie, şi altarul arderilor de tot, erau atunci pe înălţimea Gabaonului.

 

30.         David nu putea să meargă înaintea acestui altar să caute pe Dumnezeu, pentru că îl înspăimîntase sabia îngerului Domnului.

 

 

22

 

1.           Şi David a zis: „Aici să fie Casa Domnului Dumnezeu, şi aici să fie altarul arderilor de tot pentru Israel.“

 

 

Pregătirile lui David pentru zidirea Templului.

 

2.           David a strîns pe străinii din ţara lui Israel, şi a însărcinat pe cioplitorii de piatră să pregătească pietre cioplite pentru zidirea Casei lui Dumnezeu.

 

3.           A pregătit şi fer din belşug pentru cuiele dela aripile uşilor şi pentru scoabe, aramă atît de multă încît nu puteau s'o numere,

 

4.           şi lemne de cedru fără număr, căci Sidonienii şi Tirienii aduseseră lui David lemne de cedru din belşug.

 

5.           David zicea: „Fiul meu Solomon este tînăr şi plăpînd, şi casa care va fi zidită Domnului trebuie să fie de mare faimă şi slavă în toate ţările; de aceea vreau să-i pregătesc cele de trebuinţă pentru zidirea ei.“ Şi David a făcut mari pregătiri înainte de moarte.

 

 

Sfaturile date lui Solomon.

 

6.           David a chemat pe fiul său Solomon, şi i-a poruncit să zidească o casă Domnului, Dumnezeul lui Israel.

7.           David a zis lui Solomon: „Fiul meu, aveam de gînd să zidesc o casă Numelui Domnului, Dumnezeului meu.

 

8.           Dar cuvîntul Domnului mi-a vorbit astfel: «Tu ai vărsat mult sînge, şi ai făcut mari războaie; de aceea nu vei zidi o casă Numelui Meu, căci ai vărsat înaintea Mea mult sînge pe pămînt.

 

9.           Iată că ţi se va naşte un fiu, care va fi un om al odihnei, şi căruia îi voi da odihnă, izbăvindu-l din mîna tuturor vrăjmaşilor lui de jur împrejur; căci numele lui va fi Solomon (Pace), şi voi aduce peste Israel pacea şi liniştea în timpul vieţii lui.

 

10.         El va zidi o casă Numelui Meu. El Îmi va fi fiu, şi Eu îi voi fi Tată; şi voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăţiei lui în Israel.»

 

11.         Acum, fiule, Domnul să fie cu tine, ca să propăşeşti şi să zideşti Casa Domnului, Dumnezeului tău, cum a spus El despre tine!

 

12.         Numai să-ţi dea Domnul înţelepciune şi pricepere, şi să te facă să domneşti peste Israel în păzirea legii Domnului, Dumnezeului tău!

 

13.         Atunci vei propăşi, dacă vei căuta să împlineşti legile şi poruncile pe cari le-a dat lui Moise Domnul pentru Israel. Întăreşte-te şi îmbărbătează-te, nu te teme şi nu te spăimînta.

 

14.         Iată, prin străduinţele mele, am pregătit pentru Casa Domnului o sută de mii de talanţi de aur, un milion de talanţi de argint, şi o mulţime de aramă şi de fer, care nu se poate cîntări, căci este foarte mult; am pregătit deasemenea lemne şi pietre, şi vei mai adăuga şi tu.

 

15.         Tu ai la tine un mare număr de lucrători, cioplitori de piatră, şi tîmplari, şi oameni îndemînatici în tot felul de lucrări.

16.         Aurul, argintul, arama şi ferul sînt fără număr. Scoală-te dar şi lucrează, şi Domnul să fie cu tine.“

 

17.         David a poruncit tuturor căpeteniilor lui Israel să vină în ajutor fiului său Solomon, zicînd:

18.         „Domnul, Dumnezeul vostru, nu este oare cu voi, şi nu v'a dat El odihnă de toate părţile? Căci a dat în mînile mele pe locuitorii ţării, şi ţara este supusă înaintea Domnului şi înaintea poporului Său.

 

19.         Puneţi-vă acum inima şi sufletul să caute pe Domnul, Dumnezeul vostru; sculaţi-vă, şi zidiţi sfîntul locaş al Domnului Dumnezeu, ca să aduceţi chivotul legămîntului Domnului şi uneltele închinate lui Dumnezeu în casa care va fi zidită Numelui Domnului.“

 

 

Leviţii, numărătoarea şi slujbele lor.

 

23

 

1.           David, fiind bătrîn şi sătul de zile, a pus pe fiul său Solomon împărat peste Israel.

 

2.           El a strîns pe toate căpeteniile lui Israel, pe preoţi şi pe Leviţi.

3.           Au făcut numărătoarea Leviţilor, dela vîrsta de treizeci de ani în sus; socotiţi pe cap şi pe bărbaţi, s'au găsit în număr de treizeci şi opt de mii.

 

4.           Şi David a zis: „Douăzeci şi patru de mii dintre ei să vegheze asupra slujbelor din Casa Domnului, şase mii să fie dregători şi judecători,

 

5.           patru mii să fie portari, şi patru mii să fie însărcinaţi să laude pe Domnul cu instrumentele pe cari le-am făcut ca să-L prea mărim.“

 

6.           David i-a împărţit în cete după fiii lui Levi: Gherşon, Chehat şi Merari.

 

7.           Din Gherşoniţi: Laedan şi Şimei. -

 

8.           Fiii lui Laedan: căpetenia Iehiel, Zetam şi Ioel, trei.

9.           Fiii lui Şimei: Şelomit, Haziel şi Haran, trei. Aceştia erau capii caselor părinteşti ale familiei lui Laedan. -

10.         Fiii lui Şimei: Iahat, Zina, Ieuş şi Beria. Aceştia sînt cei patru fii ai lui Şimei.

11.         Iahat era căpetenia, şi Zina al doilea; Ieuş şi Beria n'au avut mulţi fii, şi au alcătuit o singură casă părintească la numărătoare.

12.         Fiii lui Chehat: Amram, Iţehar, Hebron şi Uziel, patru. -

 

13.         Fiii lui Amram: Aaron şi Moise. Aaron a fost pus deoparte să fie sfinţit ca prea sfînt, el şi fiii lui pe vecie, ca să aducă tămîie înaintea Domnului, să-I facă slujba, şi să binecuvinteze pe vecie în Numele Lui.

 

14.         Dar fiii lui Moise, omul lui Dumnezeu, au fost număraţi în seminţia lui Levi.

 

15.         Fiii lui Moise: Gherşom şi Eliezer.

 

16.         Fiul lui Gherşom: Şebuel, căpetenia.

 

17.         Şi fiii lui Eliezer au fost: Rehabia, căpetenia; Eliezer n'a avut alt fiu, dar fiii lui Rehabia au fost foarte mulţi la număr. -

 

18.         Fiul lui Iţehar: Şelomit, căpetenia. -

19.         Fiii lui Hebron: Ieria, căpetenia; Amaria, al doilea: Iahaziel, al treilea; şi Iecameam, al patrulea. -

 

20.         Fiii lui Uziel: Mica, căpetenia; şi Işia, al doilea.

21.         Fiii lui Merari: Mahli şi Muşi. - Fiii lui Mahli: Eleazar şi Chis.

 

22.         Eleazar a murit fără să aibă fii; dar a avut fete pe cari le-au luat de neveste fiii lui Chis, fraţii lor. -

 

23.         Fiii lui Muşi: Mahli, Eder şi Ieremot, trei.

 

24.         Aceştia sînt fiii lui Levi, după casele lor părinteşti, capii caselor părinteşti, după numărătoarea făcută numărînd numele pe cap. Ei erau întrebuinţaţi în slujba Casei Domnului, dela vîrsta de douăzeci de ani în sus.

 

25.         Căci David a zis: „Domnul, Dumnezeul lui Israel, a dat odihnă poporului Său, şi va locui pe vecie la Ierusalim;

 

26.         şi Leviţii nu vor mai avea să poarte cortul şi toate uneltele pentru slujba lui.“

 

27.         După cele din urmă porunci ale lui David, numărătoarea fiilor lui Levi s'a făcut dela vîrsta de douăzeci de ani în sus.

28.         Puşi lîngă fiii lui Aaron pentru slujba Casei Domnului, ei aveau să îngrijească de curţi şi de odăi, de curăţirea tuturor lucrurilor sfinte, de împlinirea slujbei în Casa lui Dumnezeu,

29.         de pînile pentru punerea înaintea Domnului, de floarea de făină pentru darurile de mîncare, de plăcintele fără aluat, de turtele coapte în tigae şi de turtele prăjite, de toate măsurile de încăpere şi de lungime;

 

30.         ei aveau să stea în fiecare dimineaţă şi în fiecare seară, ca să laude şi să mărească pe Domnul,

31.         şi să aducă neîncetat înaintea Domnului toate arderile de tot Domnului, în zilele de Sabat, de lună nouă şi de sărbători, după numărul şi obiceiurile rînduite.

 

32.         Îngrijeau de cortul întîlnirii, de sfîntul locaş şi de fiii lui Aaron, fraţii lor, pentru slujba Casei Domnului.

 

 

Preoţii împărţiţi în douăzeci patru cete.

 

24

 

1.           Iată cetele fiilor lui Aaron. Fiii lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar şi Itamar.

 

2.           Nadab şi Abihu au murit înaintea tatălui lor, fără să aibă fii; şi Eleazar şi Itamar au împlinit slujba de preoţi.

 

3.           David a împărţit pe fiii lui Aaron, rînduindu-i după slujba pe care o aveau s'o facă; Ţadoc făcea parte din urmaşii lui Eleazar, şi Ahimelec din urmaşii lui Itamar.

4.           Printre fiii lui Eleazar s'au găsit mai multe căpetenii decît printre fiii lui Itamar, şi i-au împărţit aşa că fiii lui Eleazar aveau şasesprezece căpetenii de case părinteşti, şi fiii lui Itamar opt căpetenii de case părinteşti.

5.           I-au împărţit prin sorţ, între unii şi alţii, căci căpeteniile sfîntului locaş şi căpeteniile lui Dumnezeu erau din fiii lui Eleazar şi din fiii lui Itamar.

6.           Şemaia, fiul lui Netaneel, scriitorul, din seminţia lui Levi, i-a scris înaintea împăratului şi mai marilor, înaintea preotului Ţadoc şi Ahimelec, fiul lui Abiatar, şi înaintea căpeteniilor caselor părinteşti ale preoţilor şi Leviţilor.

              Au tras la sorţi cîte o casă părintească pentru Eleazar, şi au tras şi cîte una pentru Itamar.

7.           Cel dintîi sorţ a ieşit pentru Iehoiarib; al doilea pentru Iedaia;

8.           al treilea pentru Harim; al patrulea, pentru Seorim;

9.           al cincilea, pentru Malchia; al şaselea, pentru Miiamin;

10.         al şaptelea, pentru Hacoţ; al optulea, pentru Abia;

 

11.         al nouălea, pentru Iosua; al zecelea, pentru Şecania:

12.         al unsprezecelea, pentru Eliaşib; al doisprezecelea, pentru Iachim;

13.         al treisprezecelea, pentru Hupa; al patrusprezecelea, pentru Ieşebeab;

14.         al cincisprezecelea, pentru Bilga; al şasesprezecelea, pentru Imer;

15.         al şaptesprezecelea, pentru Hezir; al optsprezecelea pentru Hapiţeţ;

16.         al nouăsprezecelea, pentru Petahia; al douăzecilea, pentru Ezechiel;

17.         al douăzeci şi unulea, pentru Iachin; al douăzeci şi doilea, pentru Gamul;

18.         al douăzeci şi treilea, pentru Delaia; al douăzeci şi patrulea, pentru Maazia.

19.         Acesta era şirul în care aveau să-şi facă slujba, ca să intre în Casa Domnului, după rînduiala pusă de Aaron, tatăl lor, potrivit cu poruncile pe cari i le dăduse Domnul, Dumnezeul lui Israel.

 

 

Căpeteniile Leviţilor.

 

20.         Iată căpeteniile celorlalţi Leviţi. - Din fiii lui Amram: Şubael; din fiii lui Şubael: Iehdia;

 

21.         din Rehabia, din fiii lui Rehabia: căpetenia Işia.

 

22.         Din Iţehariţi: Şelomot; din fiii lui Şelomot: Iahat.

 

23.         Fiii lui Hebron: Ieria, Amaria, al doilea, Iahaziel, al treilea, Iecameam, al patrulea.

 

24.         Fiul lui Uziel: Mica; din fiii lui Mica: Şamir;

25.         fratele lui Mica: Işia; din fiii lui Işia: Zaharia. -

26.         Fiii lui Merari: Mahli şi Muşi, şi fiii fiului său Iaazia.

27.         Fiii lui Merari, ai fiului său Iaazia: Şoham, Zacur şi Ibri.

 

28.         Din Mahli: Eleazar, care n'a avut fii;

 

29.         din Chis, fiii lui Chis: Ierahmeel.

30.         Fiii lui Muşi: Mahli, Eder şi Ierimot.

              Aceştia sînt fiii lui Levi, după casele lor părinteşti.

 

31.         Şi ei, ca şi fraţii lor, fiii lui Aaron, au tras la sorţ înaintea împăratului David, înaintea lui Ţadoc şi Ahimelec, şi înaintea căpeteniilor caselor părinteşti ale preoţilor şi Leviţilor, şi anume fiecare cap de casă întocmai ca cel mai mic din fraţii săi.

 

Cîntăreţii împărţiţi în douăzi şi patru de cete.

 

25

 

1.           David şi căpeteniile oştirii au pus de o parte pentru slujbă pe aceia din fiii lui Asaf, Heman şi Iedutun, cari prooroceau întovărăşiţi de arfă, de alăută şi de chimvale. Şi iată numărul celor ce aveau de îndeplinit lucrarea aceasta.

 

2.           Din fiii lui Asaf: Zacur, Iosif, Netania şi Aşareela, fiii lui Asaf, subt cîrmuirea lui Asaf, care proorocea după poruncile împăratului.

3.           Din Iedutun, fiii lui Iedutun: Ghedalia, Ţeri, Isaia, Haşabia, Matitia şi Şimei, şase, subt cîrmuirea tatălui lor Iedutun, care proorocea cu arfa, ca să laude şi să mărească pe Domnul.

4.           Din Heman, fiii lui Heman: Buchia, Matania, Uziel, Şebuel, Ierimot, Hanania, Hanani, Eliata, Ghidalti, Romamti-Ezer, Ioşbecaşa, Maloti, Hotir, Mahaziot,

5.           toţi fii ai lui Heman, care era văzătorul împăratului, ca să descopere cuvintele lui Dumnezeu şi să înalţe puterea Lui; Dumnezeu dăduse lui Heman patrusprezece fii şi trei fete.

6.           Toţi aceştia erau subt cîrmuirea părinţilor lor pentru cîntarea în Casa Domnului, şi aveau chimvale, alăute şi arfe pentru slujba Casei lui Dumnezeu. Asaf, Iedutun şi Heman lucrau subt poruncile împăratului.

7.           Erau în număr de douăsute optzeci şi opt, cuprinzîndu-se în acest număr şi fraţii lor deprinşi la cîntarea Domnului, toţi cei ce erau meşteri.

8.           Au tras la sorţ pentru slujbele lor, mici şi mari, învăţători şi ucenici.

 

9.           Cel dintîi sorţ ieşit, a fost din Asaf, pentru Iosif; al doilea, pentru Ghedalia, el, fraţii şi fiii lui, doisprezece;

10.         al treilea, Zacur, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

11.         al patrulea, pentru Iţeri, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

12.         al cincilea, pentru Netania, fiii săi şi fraţii săi, doisprezece;

13.         al şaselea, Buchia, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

14.         al şaptelea, pentru Iesareela, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

15.         al optulea, pentru Isaia, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

16.         al nouălea, pentru Matania, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

17.         al zecelea, pentru Şimei, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

18.         al unsprezecelea, pentru Azareel, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

19.         al doisprezecelea, pentru Haşabia, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

20.         al treisprezecelea, pentru Şubael, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

21.         al patrusprezecelea, pentru Matitia, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

22.         al cincisprezecelea, pentru Ieremot, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

23.         al şasesprezecelea, pentru Hanania, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

24.         al şaptesprezecelea, pentru Ioşbecaşa, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

25.         al optsprezecelea, pentru Hanani, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

26.         al nouăsprezecelea, pentru Maloti, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

27.         al douăzecilea, pentru Eliata, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

28.         al douăzeci şi unulea, pentru Hotir, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

29.         al douăzeci şi doilea, pentru Ghidalti, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

30.         al douăzeci şi treilea, pentru Mahaziot, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

31.         al douăzeci şi patrulea, pentru Romamti-Ezer, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

 

Uşierii Templului şi vistierii.

 

26

 

1.           Iată cetele uşierilor.

              Din Coreiţi: Meşelemia, fiul lui Core, dintre fiii lui Asaf.

2.           Fiii lui Meşelemia: Zaharia, întîiul născut, Iediael, al doilea, Zebadia, al treilea, Iatniel, al patrulea.

3.           Elam, al cincilea, Iohanan, al şaselea, Elioenai, al şaptelea.

4.           Fiii lui Obed-Edom. Şemaia, întîiul născut, Iozabad, al doilea, Ioah al treilea, Sacar al patrulea, Netaneel, al cincilea,

5.           Amiel, al şaselea, Isahar al şaptelea, Peultai al optulea; căci Dumnezeu îl binecuvîntase.

6.           Fiului său Şemaia i s'au născut fii, cari au stăpînit în casa tatălui lor, căci erau oameni viteji;

7.           fiii lui Şemaia: Otni, Refael, Obed, Elzabad şi fraţii săi, oameni viteji, Elihu şi Semaia.

8.           Toţi aceştia erau fiii lui Obed-Edom, ei, fiii şi fraţii lor; erau oameni plini de vlagă şi de putere pentru slujbă, şasezeci şi doi de ai lui Obed-Edom.

9.           Fiii şi fraţii lui Meşelemia, oameni viteji, erau în număr de optsprezece. -

10.         Din fiii lui Merari: Hosa, care avea ca fii pe: Şimri, căpetenia, pus căpetenie de tatăl său, măcar că nu era el întîiul născut:

 

11.         Hilchia, al doilea; Tebalia, al treilea; Zaharia, al patrulea. Toţi fiii şi fraţii lui Hosa erau în număr de treisprezece.

12.         Acestor cete de uşieri, căpeteniilor acestor oameni şi fraţilor lor, a fost încredinţată paza pentru slujba Casei Domnului.

13.         Au tras la sorţ, pentru fiecare uşă, mici şi mari, după casele lor părinteşti.

14.         Sorţul a căzut pe Şelemia pentru partea de răsărit. Au tras la sorţ pentru fiul său Zaharia, care era un sfetnic înţelept, şi i-a căzut la sorţ partea de miază-noapte.

15.         Partea de miazăzi a căzut lui Obed-Edom, iar casa magaziilor a căzut fiilor săi.

16.         Partea de apus a căzut lui Şupim şi lui Hosa, cu uşa Şalechet, pe drumul care suia sus: o strajă era în faţa alteia.

17.         La răsărit erau şase Leviţi, la miazănoapte, patru pe zi, la miazăzi patru pe zi, şi patru la magazii, cîte doi în două locuri deosebite;

18.         spre mahala, la apus: patru spre drum, doi spre mahala.

19.         Acestea sînt cetele uşierilor, dintre fiii Coreiţilor şi dintre fiii lui Merari.

20.         Unul din Leviţi, Ahia, avea grija vistieriilor Casei lui Dumnezeu şi vistieriilor lucrurilor sfinte.

 

21.         Dintre fiii lui Laedan, fiii Gherşoniţilor ieşiţi din Laedan, căpeteniile caselor părinteşti ale lui Laedan, Gherşonitul, erau: Iehieli,

22.         şi fiii lui Iehieli, Zetam şi fratele său Ioel, cari păzeau vistieriile Casei Domnului.

23.         Dintre Amramiţi, Iţehariţi, Hebroniţi şi Uzieliţi,

24.         era Şebuel, fiul lui Gherşom, fiul lui Moise, care îngrijea de vistierii.

 

25.         Dintre fraţii lui, ieşiţi din Eliezer, al cărui fiu a fost Rehabia, al cărui fiu a fost Isaia, al cărui fiu a fost Ioram, al cărui fiu a fost Zicri, al cărui fiu a fost Şelomit,

 

26.         erau Şelomit şi fraţii săi, cari păzeau toate vistieriile lucrurilor sfinte, pe cari le închinaseră împăratul David, capii caselor părinteşti, căpeteniile peste mii şi sute, şi căpeteniile oştirii: le închinaseră

27.         din prada luată la război, pentru întreţinerea Casei Domnului.

28.         Tot ce fusese închinat de Samuel, văzătorul, de Saul, fiul lui Chis, de Abner, fiul lui Ner, de Ioab, fiul Ţeruiei, toate lucrurile închinate erau subt paza lui Şelomit şi a fraţilor săi.

 

 

Orînduirea judecătorilor.

 

29.         Dintre Iţehariţi: Chenania şi fraţii săi erau întrebuinţaţi pentru treburile de afară, ca dregători şi judecători în Israel.

 

30.         Dintre Hebroniţi: Haşabia şi fraţii săi, oameni viteji, în număr de o mie şapte sute, aveau privigherea asupra lui Israel, dincoace de Iordan, la apus, pentru toate treburile Domnului şi pentru slujba împăratului.

31.         În ce priveşte pe Hebroniţi, a căror căpetenie era Ieria, s'au făcut, în al patruzecilea an al domniei lui David, cercetări cu privire la ei, după spiţele lor de neam, şi după casele lor părinteşti, şi s'au găsit între ei la Iaezer în Galaad oameni viteji.

 

32.         Fraţii lui Ieria, oameni viteji, erau în număr de două mii şapte sute capi de case părinteşti. Împăratul David i-a pus peste Rubeniţi, peste Gadiţi şi peste jumătatea seminţiei lui Manase, pentru toate treburile lui Dumnezeu şi pentru treburile împăratului.

 

 

Căpeteniile oştirii.

 

27

 

1.           Aceştia sînt copiii lui Israel, după numărul lor, capii caselor părinteşti, căpeteniile peste mii şi peste sute, şi slujbaşi în slujba împăratului pentru tot ce privea şirul cetelor, sosirea şi plecarea lor, lună după lună, în toate lunile anului; fiecare ceată era de douăzeci şi patru de mii de oameni.

2.           În fruntea celei dintîi cete, pentru luna întîi, era Iaşobeam, fiul lui Zabdiel: şi avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.

 

3.           El era din fiii lui Pereţ, şi era capul tuturor căpeteniilor oştirii în luna întîi.

4.           În fruntea cetei din luna a doua era Dodai, Ahohitul; Miclot era unul din capii cetei sale. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.

5.           Capul cetei a treia, pentru luna a treia, era Benaia, fiul preotului Iehoiada, capul; şi el avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.

6.           Acest Benaia era un viteaz dintre cei treizeci şi în fruntea celor treizeci. Fiul său Amizadab era una din căpeteniile cetei sale.

 

7.           Al patrulea, pentru luna a patra, era Asael, fratele lui Ioab; şi, după el, fiul său Zebadia. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.

 

8.           Al cincilea, pentru luna a cincea, era căpetenia Şamehut,

              Izrahitul. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.

9.           Al şaselea, pentru luna a şasea, era Ira, fiul lui Icheş, Tecoitul. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.

 

10.         Al şaptelea, pentru luna a şaptea, era Heleţ, Pelonitul, din fiii lui Efraim. El avea o ceată de douăzeci de mii de oameni.

 

11.         Al optulea, pentru luna a opta, era Sibecai, Huşatitul, din familia Zerahiţilor. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.

 

12.         Al nouălea, pentru luna a noua, era Abiezer, din Anatot, din Beniamiţi. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.

 

13.         Al zecelea, pentru luna a zecea, era Maharai, din Netofa, din familia Zerahiţilor. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.

 

14.         Al unsprezecelea, pentru luna a unsprezecea, era Benaia, din Piraton, din fiii lui Efraim. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.

 

15.         Al doisprezecelea, pentru luna a douăsprezecea, era Heldai din Netofa, din familia lui Otniel. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.

 

 

Capii seminţiilor.

 

16.         Iată capii seminţiilor lui Israel.

              Capul Rubeniţilor: Eliezer, fiul lui Zicri; al Simeoniţilor: Şefatia, fiul lui Maaca;

17.         al Leviţilor: Haşabia, fiul lui Chemuel; al familiei lui Aaron: Ţadoc;

18.         al lui Iuda: Elihu, din fraţii lui David: al lui Isahar: Omri, fiul lui Micael;

 

19.         al lui Zabulon: Işemaia, fiul lui Obadia; al lui Neftali: Ierimot, fiul lui Azriel;

20.         al fiilor lui Efraim: Hosea, fiul lui Azazia;

21.         al jumătăţii seminţiei lui Manase: Ioel, fiul lui Pedaia; al jumătăţii seminţiei lui Manase din Galaad: Ido, fiul lui Zaharia; al lui Beniamin: Iaasiel, fiul lui Abner:

22.         al lui Dan: Azareel, fiul lui Ieroham. Aceştia sînt capii seminţiilor lui Israel.

23.         David n'a făcut numărătoarea celor în vîrstă dela douăzeci de ani în jos din Israel, căci Domnul făgăduise că va înmulţi pe Israel ca stelele cerului.

 

24.         Ioab, fiul Ţeruiei, începuse numărătoarea, dar n'a isprăvit-o, căci Domnul Se mîniase pe Israel, din pricina acestei numărători, care n'a fost trecută în Cronicile împăratului David.

 

 

Slujitorii şi slujbaşii curţii.

 

25.         Azmavet, fiul lui Adiel, era pus peste visteriile împăratului; Ionatan, fiul lui Ozia, peste merindele din ogoare, cetăţi, sate şi turnuri;

26.         Ezri, fiul lui Chelub, peste lucrătorii dela ţară, cari lucrau pămîntul;

27.         Şimei, din Rama, peste vii: Zabdi, din Şefam, peste pivniţele cu vin din vii;

28.         Baal-Hanan, din Gheder, peste măslini şi sicomori în cîmpie; Ioaş, peste magaziile de untdelemn;

29.         Şitrai, din Saron, peste boii cari păşteau în Saron; Şafat, fiul lui Adlai, peste boii din văi;

30.         Obil, Ismaelitul, peste cămile; Iehdia, din Meronot, peste măgăriţe;

31.         Iaziz, Hagarenitul, peste oi. Toţi aceştia erau îngrijitori puşi peste averile împăratului David.

32.         Ionatan, unchiul lui David, era sfetnic, om cu minte şi învăţat; Iehiel, fiul lui Hacmoni, era lîngă fiii împăratului;

33.         Ahitofel era sfetnicul împăratului; Huşai, Architul, era prietenul împăratului;

 

34.         după Ahitofel au fost sfetnici: Iehoiada, fiul lui Benaia, şi Abiatar; Ioab era căpetenia oştirii împăratului.

 

 

David înfăţişează pe Solomon.

 

28

 

1.           David a chemat la Ierusalim toate căpeteniile lui Israel, căpeteniile seminţiilor, căpeteniile cetelor din slujba împăratului, căpeteniile peste mii şi căpeteniile peste sute, pe cei mai mari peste toate averile şi turmele împăratului şi ale fiilor săi, pe dregători, pe viteji şi pe toţi voinicii.

 

2.           Împăratul David s'a sculat în picioare şi a zis: „Ascultaţi-mă, fraţilor şi poporul meu! Aveam de gînd să zidesc o casă de odihnă pentru chivotul legămîntului Domnului şi pentru aşternutul picioarelor Dumnezeului nostru, şi mă pregăteam s'o zidesc.

 

3.           Dar Dumnezeu mi-a zis: «Să nu zideşti o casă Numelui Meu, căci eşti un om de război şi ai vărsat sînge.»

 

4.           Domnul, Dumnezeul lui Israel, m'a ales din toată casa tatălui meu, pentruca să fiu împărat al lui Israel pe vecie; căci pe Iuda l-a ales căpetenie, casa tatălui meu a ales-o din casa lui Iuda, şi dintre fiii tatălui meu pe mine m'a pus să domnesc peste tot Israelul.

 

5.           Dintre toţi fiii mei - căci Domnul mi-a dat mulţi fii - a ales pe fiul meu Solomon, ca să-l pună pe scaunul de domnie al împărăţiei Domnului, peste Israel.

 

6.           El mi-a zis: «Fiul tău Solomon Îmi va zidi casa şi curţile; căci l-am ales ca fiu al Meu; şi-i voi fi Tată.

 

7.           Îi voi întări împărăţia pe vecie, dacă se va ţinea, ca astăzi, de împlinirea poruncilor şi rînduielilor Mele.»

 

8.           Acum, înaintea întregului Israel, înaintea adunării Domnului, şi în faţa Dumnezeului nostru care vă aude, păziţi şi puneţi-vă la inimă toate poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, ca să stăpîniţi această bună ţară, şi s'o lăsaţi de moştenire fiilor voştri după voi pe vecie.

9.           Şi tu, fiule Solomoane, cunoaşte pe Dumnezeul tatălui tău, şi slujeşte-I cu toată inima şi cu un suflet binevoitor; căci Domnul cercetează toate inimile şi pătrunde toate închipuirile şi toate gîndurile. Dacă-L vei căuta, Se va lăsa găsit de tine; dar dacă-L vei părăsi, te va lepăda şi El pe vecie.

 

10.         Vezi acum că Domnul te-a ales, ca să zideşti o casă care să-I slujească de locaş sfînt. Întăreşte-te şi lucrează.“

 

 

David dă lui Solomon tot ce strînsese pentru Templu.

 

11.         David a dat fiului său Solomon, chipul prispei şi clădirilor, odăilor vistieriei, odăilor de sus, odăilor dinlăuntru, şi al odăii pentru scaunul îndurării.

 

12.         I-a dat planul a tot ce avea în minte cu privire la curţile Casei Domnului, şi toate odăile dejur împrejur pentru vistieriile Casei lui Dumnezeu şi vistieriile sfîntului locaş,

 

13.         şi cu privire la cetele preoţilor şi Leviţilor, la tot ce privea slujba Casei Domnului, şi la toate uneltele pentru slujba Casei Domnului.

14.         I-a dat chipul uneltelor de aur, cu greutatea celor ce trebuiau să fie de aur pentru toate uneltele fiecărei slujbe; şi chipul tuturor uneltelor de argint, cu greutatea lor, pentru toate uneltele fiecărei slujbe.

15.         A dat greutatea sfeşnicelor de aur şi a candelelor lor de aur cu greutatea fiecărui sfeşnic şi a candelelor lui; şi greutatea sfeşnicelor de argint, cu greutatea fiecărui sfeşnic şi a candelelor lui, după întrebuinţarea fiecărui sfeşnic.

16.         I-a dat greutatea de aur pentru mesele pînilor pentru punerea înainte, pentru fiecare masă; şi greutatea de argint pentru mesele de argint.

17.         I-a dat chipul furculiţelor, lighenelor şi ceştilor de aur curat; chipul potirelor de aur, cu greutatea fiecărui potir, şi a potirelor de argint, cu greutatea fiecărui potir;

18.         şi chipul altarului tămîii în aur curăţit, cu greutatea lui. I-a mai dat şi chipul carului heruvimilor de aur, cari îşi întind aripile şi acopăr chivotul legămîntului Domnului.

 

19.         „Toate acestea“, a zis David, „toate lucrările izvodului acestuia, mi le-a făcut cunoscut Domnul, însemnîndu-le în scris cu mîna Lui.“

 

20.         David a zis fiului său Solomon: „Întăreşte-te, îmbărbătează-te, şi lucrează; nu te teme, şi nu te spăimînta. Căci Domnul Dumnezeu, Dumnezeul meu, va fi cu tine. El nu te va lăsa, nici nu te va părăsi, pînă se va isprăvi toată lucrarea pentru slujba Casei Domnului.

 

21.         Iată, ai lîngă tine cetele preoţilor şi Leviţilor pentru toată slujba Casei lui Dumnezeu; şi iată că ai lîngă tine, pentru toată lucrarea, toţi oamenii binevoitori şi îndemînatici în tot felul de lucrări, şi căpeteniile şi tot poporul, supuşi la toate poruncile tale.“

 

 

Dările bogate pentru zidirea Templului.

 

29

 

1.           Împăratul David a zis întregei adunări: „Fiul meu Solomon, singurul pe care l-a ales Dumnezeu, este tînăr şi plăpînd, şi lucrarea este însemnată, căci casa aceasta nu este pentru un om, ci este pentru Domnul Dumnezeu.

 

2.           Mi-am întrebuinţat toate puterile să pregătesc pentru Casa Dumnezeului meu aur pentru ceea ce trebuie să fie de aur, argint pentru ceea ce trebuie să fie de argint, aramă pentru ceea ce trebuie să fie de aramă, fer pentru ceea ce trebuie să fie de fer, şi lemn pentru ceea ce trebuie să fie de lemn, pietre de onix şi pietre scumpe de legat, pietre strălucitoare şi de felurite colori, tot felul de pietre scumpe, şi marmoră albă multă.

 

3.           Mai mult, în dragostea mea pentru Casa Dumnezeului meu, dau Casei Dumnezeului meu aurul şi argintul pe care-l am, afară de tot ce am pregătit pentru casa sfîntului locaş:

4.           trei mii de talanţi de aur, de aur de Ofir, şi şapte mii de talanţi de argint curăţit, pentru îmbrăcarea pereţilor clădirilor,

 

5.           aurul pentru ceea ce trebuie să fie de aur, şi argintul pentru ceea ce trebuie să fie de argint, şi pentru toate lucrările pe cari le vor face lucrătorii. Cine vrea să-şi mai aducă de bunăvoie astăzi darurile înaintea Domnului?“

6.           Căpeteniile caselor părinteşti, căpeteniile seminţiilor lui Israel, căpeteniile peste mii şi peste sute, şi îngrijitorii averii împăratului au adus daruri de bunăvoie.

 

7.           Au dat pentru slujba Casei lui Dumnezeu: cinci mii de talanţi de aur, zece mii de darici, zece mii de talanţi de argint, optsprezece mii de talanţi de aramă, şi o sută de mii de talanţi de fer.

8.           Cei ce aveau pietre scumpe le-au dat pentru vistieria Casei Domnului în mînile lui Iehiel, Gherşonitul.

 

9.           Poporul s'a bucurat de darurile lor de bunăvoie, căci le dădeau cu dragă inimă Domnului; şi împăratul David deasemenea s'a bucurat mult.

 

 

Rugăciunea lui David.

 

10.         David a binecuvîntat pe Domnul în faţa întregei adunări. El a zis: "Binecuvîntat să fii Tu din veac în veac, Doamne, Dumnezeul părintelui nostru Israel!

11.         A Ta este, Doamne, mărirea, puterea şi măreţia, vecinicia şi slava, căci tot ce este în cer şi pe pămînt este al Tău; a Ta, Doamne, este domnia, căci Tu Te înalţi ca un stăpîn mai pesus de orice!

 

12.         Dela Tine vine bogăţia şi slava, Tu stăpîneşti peste tot, în mîna Ta este tăria şi puterea, şi mîna Ta poate să mărească şi să întărească toate lucrurile.

 

13.         Acum, Dumnezeul nostru, Te lăudăm, şi prea mărim Numele Tău cel slăvit.

14.         Căci ce sînt eu, şi ce este poporul meu, ca să putem să-Ţi aducem daruri de bună voie? Totul vine dela Tine, şi din mîna Ta primim ce-Ţi aducem.

15.         Înaintea Ta noi sîntem nişte străini şi locuitori, ca toţi părinţii noştri. Zilele noastre pe pămînt sînt ca umbra, şi fără nici o nădejde.

 

16.         Doamne, Dumnezeul nostru, din mîna Ta vin toate aceste bogăţii, pe cari le-am pregătit ca să-Ţi zidim o casă, Ţie, Numelui Tău celui sfînt, şi ale Tale sînt toate.

17.         Ştiu, Dumnezeule, că Tu cercetezi inima, şi că iubeşti curăţia de inimă; de aceea Ţi-am adus toate aceste daruri de bunăvoie în curăţia inimii mele, şi am văzut acum cu bucurie pe poporul Tău, care se află aici, aducîndu-Ţi de bunăvoie darurile lui.

 

18.         Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri Avraam, Isaac şi Israel! Ţine totdeauna în inima poporului Tău aceste porniri şi aceste gînduri, şi întăreşte-i inima în Tine.

19.         Dă fiului meu Solomon o inimă bună, ca să păzească poruncile Tale, învăţăturile Tale, şi legile Tale, ca să împlinească toate aceste lucruri, şi să zidească el casa pentru care am făcut pregătiri.“

 

 

Ungerea lui Solomon.

 

20.         David a zis întregei adunări: " Binecuvîntaţi pe Domnul, Dumnezeul vostru." Şi toată adunarea a binecuvîntat pe Domnul, Dumnezeul părinţilor lor. Ei s'au plecat şi s'au închinat înaintea Domnului şi înaintea împăratului.

21.         A doua zi după aceasta, au adus ca jertfă şi ardere de tot Domnului o mie de viţei, o mie de berbeci şi o mie de miei, împreună cu jertfele de băutură obicinuite, şi alte jertfe în mare număr pentru tot Israelul.

22.         Au mîncat şi au băut în ziua aceea înaintea Domnului cu mare bucurie, au făcut a doua oară împărat pe Solomon, fiul lui David, l-au uns înaintea Domnului ca domn, şi au uns pe Ţadoc ca preot.

 

23.         Solomon a şezut pe scaunul de domnie al Domnului, ca împărat în locul tatălui său David. El a propăşit, şi tot Israelul l-a ascultat.

24.         Toate căpeteniile şi vitejii, şi chiar toţi fiii împăratului David s'au supus împăratului Solomon.

 

25.         Domnul a înălţat tot mai mult pe Solomon, supt ochii întregului Israel, şi i-a făcut domnia mai strălucită decît a fost a oricărui împărat al lui Israel înaintea lui.

 

 

Moartea lui David.

 

26.         David, fiul lui Isai, a domnit peste tot Israelul.

27.         Vremea cît a domnit peste Israel a fost de patruzeci de ani: la Hebron a domnit şapte ani, şi la Ierusalim a domnit treizeci şi trei de ani.

 

28.         A murit la o bătrîneţă fericită, sătul de zile, de bogăţie şi de slavă. Şi în locul lui, a domnit fiul său Solomon.

 

29.         Faptele împăratului David, cele dintîi şi cele depe urmă, sînt scrise în cartea lui Samuel văzătorul, şi în cartea proorocului Natan şi în cartea proorocului Gad,

30.         împreună cu toată domnia şi toate isprăvile lui, precum şi ce s'a petrecut pe vremea lui, fie în Israel, fie în toate împărăţiile celorlalte ţări.